Genel İşlem Şartları Hakkında

Sayın Kiracımız

Sayın Kiracımız Şirketimizin internet sitesinde yayınlanan ve bir sureti tarafınıza teslim edilmiş bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve Kiralanandan azami yararın elde edilebilmesi amacıyla açıklayıcı bilgileri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun bir kısım hükümlerini içerdiğini önemle bildiririz. Finansal kiralama işlemlerinin temelde bir finansman yöntemi olduğunu, Kiracının işletmesinde kullanacağı, ihtiyaç duyduğu malları ve ekipmanları, teknik özelliklerini iradesini ile belirleyerek, uzun bir piyasa araştırması sonucu bulunduğu Satıcı, Satıcılardan, Satıcı ile aralarında anlaşarak inceleyerek satın aldığını, ancak finansal kiralama yöntemi gereği ve yasal zorunluluk nedeniyle faturanın, finansal kiralama şirketi adına tanzim edildiğini hatırlatırız. Kiracı, Kiralananın toplam maliyetini kararlaştırılan ödeme planı çerçevesinde ödeyerek kendisine sağlanan finansmandan yararlanabilmekte sözleşme süresinin sonunda Kiralananın mülkiyetini de kazanabilmektedir. Finansal kiralama işlemlerinde temel olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili Mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacağından, bu Kanun ve ilgili Yönetmeliğin metinlerini de internet sitemizde bulabilir, inceleyebilirsiniz. Şirketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebileceğiniz finansal kiralama sözleşmesi ve eklerini, gerekli görmeniz halinde hukuk danışmanınız ile birlikte değerlendirmenizi özellikle duyuruyoruz. Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Saygılarımızla Kiralayan Pervin Finansal Kiralama A.Ş. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN MADDE AÇIKLAMALARI Madde 1. TANIMLAR Bu maddede ve sözleşmenin giriş kısmında, sözleşmede sıkça kullanılan kavramlar tanımlanmıştır. Kiracı, Müteselsil ve Kefillerin ad ve soyadlarına, ticaret unvanlarına, ticaret merkezlerine, yerleşim yerlerine, sözleşmenin konusu mala, “Ek- 1: Özel Şartlar”da yer verilmiştir. Madde 2. KONU Bu sözleşmenin konusu, kiralanan malın sözleşme, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kiracı’ya, yine bu sözleşme şartlarına uygun bir tarzda ve özenle kullanması için finansal kiralanmasıdır. Madde 3. SÜRE Kiralanan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere kaç yıl süre için kiralandığı belirtilmektedir. Madde 4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GIRMESİ 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5.,4.6.,4.7 maddeleri hükmünde; taraflar arasında akdolunacak Finansal Kiralama Sözleşmesinin yürürlüğe girebilmesi için gerçekleşmesi gerekli şartlar sayılmış, işbu şartların tamamının gerçekleşmesi halinde sözleşme yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmemesi veya gereği gibi gerçekleşmemesi halinde, Kiralayan dilemedikçe Sözleşmenin hiçbir hükmü geçerlilik kazanamıyacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girmemesi veya bütün hükümleri ile ortadan kalkması halinde Kiracı her ne nam altında olursa olsun Kilayan’dan hiçbir talepte bulunamayacaktır. Bu halde sözleşme giderleri ile Kiralayan tarafından yapılan diğer her türlü giderler, Kiralayan’ın yapacağı yazılı bildirim üzerine Kiracı tarafından derhal ödecektir. Satıcının malı süresinde veya hiç ya da kısmen teslim etmemesi, ya da gereği gibi teslim etmemesi halinde Kiralayan herhangi bir mehil vermeden sözleşmeden dönebileceği gibi satıcı veya Kiracı’ya mehil vererek Malın teslimini de talep etme hakkı vermektedir. Madde 5. KİRALANANIN MÜLKİYETİ VE TASARRUF HAKKI 5.maddede; Kiralanan malın mülkiyetinin Kiralayan'a ait olduğu, Kiracının malı 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca zilyedi olduğu ve maldan sözleşme ve zilyetlik hükümleri çerçevesinde yararlanacağı düzenlenmektedir. Madde 6. KİRACININ HUKUKİ, MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1., 6.2., 6.3. 6.4. madde hükümlerinde; Kiracı tarafından işletmesi için ihtiyaç duyduğu ekipmanın en iyi şekilde değerlendirerek tespit ve Satıcısının da temininden sonra, Kiralananın satıcısından işletmesine nakli, kuruluşu, çalıştırılması ve kiralama süresince gerekli tüm faaliyetlerin, izin, ruhsat, kayıt gibi işlemlerinin kendisi tarafından alınması, yenilenmesi gerektiği, tüm vergi, harç, resimlerin tarafına ait olacağı, finansal kiralama şirketine fatura karşılığı ödeneceği, Kiralananın maliki finansal kiralama şirketinin izni olmaksızın başka bir yere nakledilmeyeceği, nakline izin verilen ya da niteliği gereği hareketli Kiralananın güzergâhının yine Şirkete bildirilmesi gerektiği, aksine davranışın, ekipmanın zarar görmesine, sigorta teminatı dışında kalabilmesine sebep olacağından, sözleşmenin ağır ihlalini teşkil edebileceği, Kiralayan açısından çekilmezlik unsurunu oluşturacağından sözleşmenin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 31/2. hükmü uyarınca feshine yol açacağı, belirtilmektedir. Madde 7.SAHTE VE/VEYA TAHRİF EDİLMİŞ, GERÇEĞE AYKIRI BELGELER 7. maddede; Kiracı ve/veya temsilcilerinin, vekillerinin Kiralananla ilgili olarak gerek kendi nam ve hesaplarına, gerek Kiralayan namına gerçekleştirecekleri işlemlerde kullanacakları belgelerin, verecekleri bilgi ve beyanların gerçek olmaması, sahte ya da tahrif edilmiş bulunmaları halinde tüm sorumlukların Kiracıya ait olacağını içeren bu hüküm, kişinin kendi hukuka aykırı fiillerinden doğan sonuçlara katlanması gerektiği yolundaki temel hukuk kuralının bir tekrarıdır. Madde 8.TOPLAM KİRALAMA BEDELİ 8.1. maddede; Sözleşmeye ekli Ek-2' de yer alan “Kira Ödeme Planı”nda gösterildiği şekilde ve kararlaştırılan para cinsinden aynen ödeneceği, Kiralanan'ın teslimi ve zilyetliğinin devrinde meydana gelecek gecikme, Kiralanan'ın kullanılmasını ve Kiralanan’dan faydalanılmasını kısmen ya da tamamen engelleyecek her türlü eksiklik, hata, bozukluk ve benzeri hallerin varlığını veya üçüncü kişilerin Kiralanan üzerinde hak iddia ettiğini ileri sürerek, Kiracı herhangi bir nedenle kiralama bedellerini ödemekten kaçınamayacağı, geç ya da eksik ödeyemeyeceği, 8.2. maddede; Kiracı; Kiralayan'dan olan mevcut veya ileride doğabilecek herhangi bir alacağını, işbu finansal kiralama işleminden, sözleşmeden ve ek sözleşmelerden kaynaklanan borçları ile takas ve mahsup edeyemeyeceği, 8.3. maddede; Kiracı, sözleşmenin imzalanmasından sonra her ne sebeple olursa olsun Malın satıcıdan teslim alınamamış olması, geç teslim alınması ve sair sebeplerle Malın fiyatında oluşacak artış neticesi ortaya çıkabilecek olan fiyat farkı ile Malın ithali nedeniyle doğabilecek gümrük vergi ve harçları, her türlü masraflar ve kur ve Maliyet farklarını, kira sözleşmesi ile üzerinde anlaşılan para cinsi, kur ve oranı ile bağlı olmaksızın Kiralayanın belirleyeceği para cinsi, kar oranı ve kur haddi üzerinden Kiralayan’ın bildirimini müteakip 10 gün içinde peşin ve nakden ödeyeceği, veya Kiralayanın dilerse bu artışların ödeme planına otomatik olarak yansıyacağı, bu artışları içeren yeni ödeme planını belirleme yetkisinin Kiralayan’a ait olduğunu, Kiracı bu durumu peşinen kabul ettiği, yeni ödeme planı Kiracı’ya ve Kefillere sözleşmedeki adreslerine tek taraflı olarak noter aracılığı ile gönderileceği, Kiracı ve Kefiller yeni ödeme planı kapsamında kira ödemelerini yapacakları, 8.4. maddede; Satıcı ödemelerinde fatura, döviz cinsinden olsa bile leasinge konu borç belirlenirken; öncelikle satıcı tarafından öngörülen kurdan satıcı ödemesi yapıldığı, yapılan ödemenin TL tutarı T.C.M.B. efektif alış kuru üzerinden tekrar dövize çevrilerek finansal kiralama borcunun belirlendiği, işlem günündeki T.C.M.B. efektif alış/satış kurlarının, interbank alış/satış kurlarından %5 fazla veya eksik olması durumunda Kiralayan dilerse interbank döviz alış / satış kurlarını esas alabileceği, 8.5. maddede; Kiracı, kira bedeli de dahil, sözleşmenin tüm hükümlerini hür iradesi ile bir çok seçenek arasından seçtiğini beyanla, sözleşmenin devamı süresince ekonomik şartlardaki değişiklikleri sebep göstererek uyarlama davası açmayacağı, düzenlenmektedir. Madde 9.KIRA BEDELLERININ ÖDENMESI 9.1. maddede; Kiracı, sözleşmenin Ek:2'deki Ödeme planında belirtilen kira ödemeleri ödemenin yapılması gereken tarihte valor kazanacak şekilde, Kiralayan'a nakden ve defaten banka hesabına measi saatleri içinde kayıtsız ve şartsız ödeyeceği, kira ödeme günlerinin, resmi tatil günlerine rastlaması halinde, kira ödemeleri bir önceki iş günü yapılacağı aksi takdirde temerrüt faizi ödeneceği belirtilmektedir. 9.2. maddede; Her kira ödemesi için fatura düzenlenecek ve kira bedeline faturanın kesim tarihinde geçerli olan oranda Katma Değer Vergisi ekleneceği, 9.3.maddede; Kira tahsilatlarının TL cinsinden yapılacağı, döviz borcu söz konusu ise bu meblağın TL'na dönüşünde T.C. M.B. efektif satış kuru dikkate alınacağı, işlem günündeki T.C.M.B. efektif alış/satış kurlarının, interbank alış/satış kurlarından %5 fazla veya eksik olması durumunda Kiralayan dilerse interbank döviz alış/satış, kurlarını esas alabileceği, Kiracının temerrüdü nedeniyle kanuni takibe geçilmesi durumunda Kiralayanın kira bedellerini döviz cinsinden talep etme ve takibe koyma hakkının saklı olduğu, 9.4. maddede; Kiracı'nın kira, sigorta primleri ve diğer borçlarından herhangi birini vadesinde ödememesi halinde Kiralayan; Kiracı'nın yapacağı ilk ödemeyi ve/veya takip eden diğer ödemeleri, Kiracının anapara, komisyon, gecikmelerden kaynaklanan borçları, faiz ve masraflar gibi kendisinin uygun gördüğü herhangi bir borcuna mahsup etme hakkına sahip olduğu, Kiracı; bu hususta her türlü itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiği, 9.5. maddede; Kiralayan, Kira ödemelerinin, kiralanan malların bedellerinin satıcıya ödenmesi tarihine bağlı olarak sonradan belirleneceği durumlarda, Kira ödeme planını hazırlayarak, noter kanalı ile Kiracı ve Kefillere göndereceği, Kiracı ve Kefiller sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası addedilecek bu yeni kira ödeme planına göre ve yukarıdaki fıkralar hükümleri çerçevesinde ödemede bulunma yükümlülüğünü Kabul ettiği, 9.6. maddede; Kiracının kira bedellerinin vadelerinden önce kısmen ya da tamamen ödenmesi ihtimalinde finansman borcundan indirim yapılmayacağının gerekçelerini, içermektedir. Madde 10. MALIN MÜLKIYETINE ILIŞKIN HÜKÜMLER 10.1. maddede; Kiralanan üzerindeki mülkiyet hakkı, bütün hak ve yetkiler Kiralayan’a ait olduğu, kiracı sözleşme hükümleri çerçevesinde dolaysız ve fer’i zilyed olduğu, 10.2. maddede; Kiracı, 11.madde hükmü saklı olmak kaydıyla, Malı başkasına adi kira veya ürün kirası ya da finansal veya operating kiralama yoluyla yahut başka herhangi bir surette kullandıramayacağı, başkasının yararlanmasına bırakamayacağı, başkası ile ortak kullanamayacağı, kiralanan Malı ayni veya şahsi bir hak ile takyid edemeyeceği, satamayacağı, devir edemeyeceği, mal beyanı içine veya iflas masasına dahil edemeyeceği, herhangi bir şekilde elden çıkaramayacağı, 10.3. maddede; Kiracı, Malın kendisine teslimi sırasında Kiralayan tarafından kendisine verilecek ya da Kiracı tarafından uygun şekilde temin edilecek ve üzerinde " BU MAL/EKIPMAN Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'NIN MALI OLUP, FINANSAL KIRALAMA SÖZLEŞMESIYLE KIRALANMIŞTIR, SATILAMAZ, DEVREDILEMEZ, KIRALANAMAZ, ÜZERINDE TEMINAT, REHIN VE MALI BIR YÜK TESIS EDILEMEZ VE 6361 SAYILI KANUNUN 28.MD. GEREĞİ HACZEDILEMEZ " ifadelerinin yer aldığı yazı ve/veya işaretleri Kiralananın uygun yerlerine takmak mecburiyetinde olduğu, Kiracının, Kiralanan'a ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbir, haciz konulması, üçüncü kişilerin Kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde ilgililere ve iddia sahiplerine Kiralayan’ın mülkiyet hakkını ileri sürmek ve durumu en seri bir biçimde derhal yazılı olarak Kiralayan’a bildireceği, herhalde sözkonusu yükümlülüklerin Kiracı tarafından yerine getirilmemesi halinde doğacak tüm sorumluluk Kiracıya ait olduğu, düzenlenmektedir. Madde 11. KİRACILIK SIFATI VE ZİLYETLİK DEĞİŞİMİ: 11.1.maddede; Kiracı,sözleşmeden doğan kiracılık sıfatını ve/veya hak ve/veya yükümlülüklerini, kiralayanın yazılı iznini alması kaydıyla devredebileceği, ancak yapılacak kiracı değişikliğinin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 'nun 21.ve 22. maddesi gereğince Kiracı veya Kiralayan tarafından ilgili sicile tek taraflı olarak tescil edileceği, 11.2. maddede; Kiracı, finansal kiralama konusu mal/ların zilyetliğini kiralayanın yazılı iznini almak kaydıyla bir başkasına devredebileceği, böyle bir devirde kiracı, kiralayana karşı mevzuat ve sözleşme hükümlerinden doğmuş ve doğacak tüm yükümlülüklerinin aynen geçerli ve devam edeceğini, kiralayanın kiracıya karşı mevzuat ve sözleşme hükümlerinden doğmuş ve/veya doğacak haklarının saklı olduğu, düzenlenmiştir. Madde 12. MALIN ITHALINE ILIŞKIN HÜKÜMLER 12.1.maddede; Malın yurtdışından ithalat yolu ile Satın alınmasının sözkonusu olduğu hallerde, mal bedelinin dokümanlı akreditif, belge veya mal karşılığı ödeme şekillerinden hangisi ile ödeneceğinin tayini, keza dökümanların seçimi, akreditifle ilgili diğer şartların tespiti ile ayrıca bu dökümanların sahteliğinden, tahrif edilmiş olmasından ve bu yolun seçilmiş olmasından doğan bütün sorumluluklar ve sonuçları Kiracıya ait olduğu, ancak, Kiralayan seçilen yolu reddetmekte, uygun gördüğünü uygulamakta serbest olduğu, ödeme biçimi veya akreditif şartlarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, akreditif dökümanları arasına gerekli gördüğü dökümanların konulmasını ve/veya dökümanların uygun bulduğu kurumlar tarafından hazırlanmasını talep edebileceği, Ithalat sözkonusu olduğunda Kiracı, Finansal Kiralama konusu malların gümrüklenmesi ile ilgili bilgileri doğru, noksansız ve tam olarak beyan edeceği, herhangi bir nedenle oluşacak değişiklikleri yazılı olarak gecikmeden bildireceği, 12.2. maddede; Kiracı, belgelerin teslimi ile akreditif ve diğer ödeme şekilleri hakkındaki gelişmelerden Kiralayan'ı haberdar etmekle yükümlü olduğu, 12.3. maddede; Sözleşmesinin konusu olan emtianın ithalat rejimine tabi olması sebebiyle T.C. hudutları dahilindeki giriş gümrüklerine Deniz, Hava, Tren ve diğer karayolları ile gelen veya gelmesi gereken malların proforma faturaya uygun olarak gümrüğe ibraz edilen ithalat faturasına, ilgili ve gerekli belgelere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na ait Giriş ve Gümrük Kanununa uygun olarak gelmesi gereken malların bu tarife dışında ve yukarıda belirtilen şartlara ve beyana uygun olmayarak gelmesi halinde ve yine verilecek yazılı beyanın herhangi bir nedenle yanlış veya eksik olmasından dolayı Gümrük Müdürlüklerinde kiralayan aleyhine doğabilecek her türlü Mali ve cezai sorumluluk ve bu mallardan dolayı gerek Finansal Kiralama Sözleşmesi süresi içinde ve gerek sözleşmenin sona ermesiyle malların Mülkiyetinin Kiracıya devrinden sonra doğmuş veya doğacak her türlü vergi, resim, harç, fon farkı, gecikme faizi ve kaçakçılık cezaları vb. Her türlü maddi ve manevi tazminat ile hukuki ve cezai sorumlulukların Kiracıya ait olduğu, 12.4.maddede; İthalat rejimine tabi malların Kiralayanın muvafakatı ile Kiracı tarafından teslim alınması halinde Kiracı, ancak Kiralayanın uygun göreceği gümrükçü vasıtasıyla ithal edileceği, malın mevzuat hükümleri, idari ve/veya kazai kararlar dahil herhangi bir sebeple gümrükten çekilememesinden doğan bütün masraflar ile hukuki ve cezai sorumlulukların Kiracıya ait olduğu, Kiracı malın kısmen veya tamamen çekilememesi sebebiyle kira bedellerini ödemekten kaçınamayacağı, düzenlenmektedir. Madde 13. MALIN INCELENMESI, BOZUKLUK IHBARI, TESLIM ALINMASI VE SATICIYA KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TALEP HAKLARININ KULLANILMASI 13.1. maddede; Mal, Kiralayan adına, temsilci sıfatıyla sözleşmenin ekinde yer alan ( Ek.6) “Malın Tesellümü için Yetki Belgesi" ile Kiracı tarafından teslim alınacağı, ve Malın tecrübe ve muayenesi ile bozukluk eksiklik, veya sipariş formunda, proforma fatura, ilgili belge, liste ve kataloglarda belirtilen ve olması gereken nicelik, nitelik cins ve özellikleri haiz olmama, maddi ve hukuki ayıp, hata, arıza, hasar ve benzeri durumların varlığı halinde, bu hususların süreleri içinde ihbar ve ihtarlarını temsilcisi sıfatıyla Kiracı tarafından yapılacağı, malın Kiralayan’ın temsilcisi sıfatıyla teslim alınmasından (kabulunden) veya alınmayıp reddedilmesinden, muayenesinden, yukarıda belirtilen ihbarlar ile sözleşmede belirtilen diğer tüm ihbarların süresi içinde ve gereği gibi yapılmamasından ve zaman aşımı süresi içinde gerekli davanın açılması için makul bir süre zarfında yazılı olarak Kiralayan'a başvurulmamasından doğan bütün zarar ve ziyan ile bunları tazmin mükellefiyetinin Kiracıya ait olduğu, 13.2. maddede; Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden mal, kiracı tarafından seçilip beğenildiğinden, esasen Satıcı’nın da Kiracı tarafından bulunmuş olması, malın alımı, temini, teslimi, montajı, işletilmesi, spesifikasyonları ile ilgili tüm anlaşmaların, şartların, Satıcı ve yetkili servisi ile Kiracı arasında kararlaştırılıp gerçekleştirdiğinden, mal tesliminden önce yine kendisi tarafından incelendiği ve incelettirildiğinden, malla ilgili her türlü ayıptan Kiralayan’ın bir sorumluluğunun bulunmadığının Kiracı tarafından kabul edileceği, Satıcı'nın Kiralanan’ı taahhüt ettiği süreden daha geç veya eksik teslim etmesi, Kiralanan'ın Satıcı tarafından taahhüt edilen nitelik, nicelik, cins, ebat ve özelliklere uymaması, kusurlu, eksik veya bozuk olması, Satıcı'nın taahhüt ettiği biçimde çalışmaması, üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri ve benzeri hallerde de Kiracı, Kiralayan'dan hiçbir talepte bulunamayacağı gibi, kiralama bedellerini ödememe, tenzil etme, geç ve/veya eksik ödeme yoluna gidemez ve Kiralayan'ın sözleşmeden doğan haklarını kullanmasına engel olmayacağı, 13.3. maddede; Kiracı, Malı Satıcıdan Kiralayan adına teslim aldığı anda, Mal, Sözleşme hükümlerine göre Kiracıya Kiralayan tarafından teslim edilmiş olacağı, bu halde Kiracı, Tesellüm ve Kabul Belgesini derhal Kiralayan'a vereceğini, Kiracı "Tesellüm ve Kabul Belgesi"ni imzalayarak Kiralayan'a vermekle, sözleşme ekindeki Ek-3 de yer alan fatura/proforma fatura/liste veya ilgili belge konusu Kiralanan'ı, sözleşme hükümleri çerçevesinde Kiralayan'dan teslim almış ve kabul etmiş olduğu ve Kiralayan’ın sözleşmeden doğan Kiralanan’ı teslim ve zilyetliği devir borcunu tam ve zamanında yerine getirdiği ve Kiralayan’ı, Kiralanan’ı teslim ve zilyetliği devir borcundan ve bu hususlarla ilgili her türlü tasarrufundan dolayı kayıtsız şartsız ve gayr-i kabil-i rucu olarak ibra ettiğinin kabul edileceği, 13.4. maddede; Malın Kiracıya bu suretle teslimi ile birlikte, Malın hasara uğramasından, kaybından, Malın taşıtılmasından, yükletilmesinden, istifi ile boşaltılmasından, montaj ve işletilmesinden ve benzeri diğer sebeplerden doğan her türlü hasar ve kayıpların Kiracıya geçeceği, zarar ve ziyanin sigorta şirketi tarafından ödenen hasar bedeli ile karşılanmayan kısmı için Kiralayan dilerse Kiracının hesabına borç kaydederek defaten isteyebileceği gibi dilerse kira bedellerine Kiracının muvafakatı aranmaksızın ekleme yapaacağı, Kiralayan bu sebeple değişen ödeme planını Kiracıya Noter marifetiyle bildireceği, 13.5. maddede; Kiracı, satım sözleşmesine veya proforma fatura muhtevasına hasarın, Malın ancak teslim alınması (kabulü) ile Kiracıya intikal edeceği şartını koymaya mecbur olduğu, mezkur şartların konulmaması dahil herhalde doğan bütün sonuçların sorumluluğu Kiracıya ait olduğu, 13.6. maddede; Kiracı, satıcı ile yapılan sözleşmeye ve/veya proforma fatura muhtevasına, sözleşmenin 4.3.2.nci maddesindeki taliki şartı ve Kiralanan’ın bedelinin veya bu bedele mahsuben yapılacak ilk ödemenin, Kiralanan’ın Kiracı tarafından kabulu halinde yapılacağı şartını muhakkak koyduracağı, Kiralayan, böyle bir şartı içermeyen bir mal alım-satım sözleşmesini imzalamak zorunda olmadığı, Kiracının Kiralayan’ın temsilcisi olarak mala ilişkin alım-satım sözleşmesini bu taliki şart olmaksızın imzalaması halinde bütün sorumluluğun Kiracıya ait olduğu, Kiracının böyle bir sebebe dayanarak kiraları ödememesi veya diğer hükümlerini yerine getirmemesi sözleşmenin ihlali olacağı, bu durumda Kiralayan sözleşmeyi feshe ve bütün teminatları paraya çevirmeye yetkili olacağı, Kiralayan’ın her türlü zarardan doğan hakları saklı olduğu, 13.7. maddede; Satıcının malı süresinde veya hiç ya da kısmen teslim etmemesi, ya da gereği gibi teslim etmemesi halinde Kiralayan herhangi bir mehil vermeden sözleşmeden dönebileceği, 13.8. maddede; Kiracı satıcının, üretici veya Tedarikçinin veya bu durumda bulunan kişinin Malı teslim etmemesi, geç teslim etmesi, Malın kararlaştırılan nitelik nicelik, cins ve özelliklere uymaması, üçüncü kişilerin Mal üzerinde veya Mal ile ilgili olarak hak iddia etmeleri veya Malın tam yahut çalışır vaziyette bulunmaması veya benzeri nedenlerle, Kiralayan'dan hiçbir ad altında bir talepte bulunamayacağı, kiraları ödememe veya geç ödeme yoluna gidemeyeceği, Kiralayan’ın sözleşme ve eklerinden doğan haklarını kullanmasına engel olmadığı, Kiracı bu ve benzeri sebeplerle yasal yollara müracaat etmeyeceğini, bu hallerde Kiracı ortaya çıkan olumsuzluğun kendi kusuru ile ortaya çıktığını peşinen kabul edildiği cihetle Kiralayan’ın sözleşmeden doğan alacakları aynen, diğer akdi ve hukuki nedenler yanında işbu sebeple de geçerli ve tahsili kabil hüviyetini koruyacağı, 13.9. maddede; Kiralayan, işbu Sözleşmede, Kiralanana ve kullanımına ilişkin olarak sayılan hallerin varlığının Kiracı tarafından kendisine bildirilmesi halinde, sırf 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun hükümleri uyarınca malın Kiralayan’a satılmış olması, faturanın adına tanzim edilmiş bulunması sebebiyle Satıcı ile arasındaki hukuki ilişkinden doğan, talep ve dava haklarını Kiracı'ya devredebilir, Kiracı'yı bu haklarını kullanması için vekil tayin edebilir veya Satıcı'ya karşı söz konusu hakları bizzat kendi kullanabilir. Kiralayan hangi yolu seçmiş olursa olsun yapılacak bütün masraflar, Satıcı'ya karşı dava açıldığı takdirde her türlü dava, takip masrafları, Kiralayan'ın avukatlarına ödeyeceği ücretler de tamamen Kiracı tarafından karşılanacaktır. Madde 14. MALIN GARANTI BELGESI 14.1. maddede; Kiralanan için garanti belgesi düzenleme yükümlülüğü satıcıya ait olup, Kiracı garanti belgesi ile ilgili bilgilerin, satıcı tarafından Kiralayan'a gönderilecek faturaya konmasını sağlamakla yükümlü olduğu, Kiracının bunu sağlamasını veya Satıcının yurtdışında bulunması halinde, bildirmiş olduğu Türkiye'deki mümessilinin garanti belgesinin tanzimi hususunda ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yerine getirmemesi ve benzeri nedenlerle garanti belgesi düzenlenmemesi hallerinde, Kiralayan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını Kiracının peşinen kabul ettiği ve garanti belgesi düzenlenmemesi nedeniyle, Kiralayan’ın doğabilecek zararlarını da ödemeyi taahhüt ettiği, 14.2. maddede; Malın garanti belgesi Kiralayan adına düzenlenecek ve Kiralayan’ın temsilcisi olarak Kiracı tarafından alınacak, bir sureti Kiralayana teslim edileceği, Kiracı garanti şartlarına tamamen riayet edeceği, garanti şartlarına ve/veya ilgili mevzuata riayetsizlikten doğan sorumluluk Kiracıya ait olup, Kiralayan’ın uğrayacağı bütün zararlar Kiracı tarafından tazmin olunacağı, Kiracı, sözleşmenin herhangi bir surette sona ermesi halinde Malın Garanti Belgesini Kiralayan'a vereceği hususları düzenlenmektedir. Madde 15. KULLANMA 15.1. maddede; Kiracı, Kiralanan'ı sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve esaslar çerçevesinde Sözleşme'nin ve Kiralanan'ın amacına uygun bir biçimde azami dikkat ve özenle kullanacağı, Sözleşme ile öngörülen amacın dışında ya da yasal olmayan amaçlar için kullanmayacağı, Kiralanan'ı zilyetliğinde bulunduğu sürece, kendi sorumluluğu altında olmak üzere emniyetli bir biçimde muhafaza edeceği, Kiralanan'ın her türlü emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve her türlü kaza, tehlike, yangın, çalınma ve benzeri risklerden korunması için gerekli bütün önlemleri tam ve eksiksiz olarak alacağı, 15.2. maddede; Kiracı, Malda, montaj için zorunlu olanlar dışında hiçbir değişiklik yapamayacağı, eklemede bulunulamayacağı , mal başka bir mal veya şey ile ancak geçici olarak ve Kiralayan'dan yazılı ön izin alınarak birleştirilebileceği, mal Kiralayan’ın yazılı muvafakatiyle de olsa başka bir mal veya şey ile birleştirilmişse o mal veya şeyin parçası, mütemmim cüzü haline gelmeyeceği, 15.3. maddede; Mal amacına uygun olarak, üreticinin tavsiye ettiği şekilde, teknik kapasitesi içinde kullanılacağı, 15.4. maddede; Mal üreticinin tavsiye ettiği şekilde monte edilecek ve çalıştırılacak, Malın sözleşme hükümlerine aykırı kullanılmasından ve aşırı yıpranmasından doğan sorumluluk Kiracıya ait olacağı, Kiralayan veya temsilcisinin, malı ve kullanım tarzını her zaman kontrol edebileceği, 15.5. maddede; Kiracının Kiralananı sözleşmede kararlaştırılan şartlara aykırı kullandığının tespiti halinde, keyfiyet kendisine ihbar edilerek (Kiralayan tarafından sözleşmenin devam ettirilmesinin beklenmeyeceğini teşkil eden hallerde ayrıca bir ihbara, ihtara gerek yoktur) tanınan sürede Kiracı, derhal gerekli bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak ve Kiralanan'ı eski haline getirmek için gerekli tedbirleri, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere almak veya aldırmak zorunda olduğu, Kiracı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 31/2. maddesi hükmünün kapsamında sayılacağını ve bu durumun Kiralayan'a, başkaca bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak serbestçe ve tazminatsız olarak Sözleşmeyi fesih etme hakkını vereceği, Kiralanan'ın uğradığı hasarı gidermeyi, Kiralanan'ın değer kaybı da dahil olmak üzere Kiralayan'ın uğradığı ve uğrayacağı zararların tamamını tazmin etmeyi ve ödeme planı uyarınca ödemesi gereken tüm kira bedellerini faizleriyle birlikte nakden ve defaten Kiralayan’a ödemeyi kabul ettiği, düzenlenmektedir. Madde 16. BAKIM VE TAMIR 16.1.maddede; Kiracı, Kiralanan’ın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini üretici veya satıcıdan, yetkili servisten sağlamaktan bizzat kendisi sorumlu olduğu, kiracının bu sorumluluğu, satın alma hakkını kullandıktan sonra Kiralanan’ı nihai tüketiciye satması durumunda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye karşı da devam edeceği, 16.2. maddede; Kiracı, yetkili bir kuruluş ile bakım, onarım anlaşması imzalamayı, Kiralananın Kiralayan’a teslimi veya kendisi tarafından satın alındığı süre için yenilemeyi, Kiralanan'ın gerekli her türlü bakım, onarım, muayene ve kontrolünü düzenli olarak uzman ve yetkili kişilere, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere yaptırmayı, her türlü işçilik, yedek parça, nakliye masraflarının da kendisine ait olduğu, düzenlenmektedir. Madde 17. KİRACI'NIN KİRALANAN'I ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVİR ETMEME, KULLANDIRMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Bu hükümde, Kiracının malı ve kiralananı satın alma hakkını üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceği gibi Kiralayan'ın yazılı izni olmadan üçüncü şahısların bedelli ya da bedelsiz olarak kullanımlarına ve/veya yararlanmalarına terk etmeyeceği, yine Kiracının malı, mal beyanı içine dahil edemeyeceği, ayni veya şahsi bir hak ile takyit edemeyeceği, bu yönde taahhüt ve beyanda, vaadde bulunamayacağı, satamayacağı, Kiracının bu yükümlülüklerine uymaması halinde Kiralayan’ın uğrayacağı bütün zararları, ödeme gününe kadar geçecek süre için, sözleşmede belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tazmin etmeyi, bu maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 'nun 31/2. maddesi hükmünde sayılan hallerden sayılacağını ve bu durumun başka bir süre tanınmaksızın tek yanlı olarak Sözleşme'yi derhal fesih etme hakkının olduğu açık olarak düzenlenmektedir. Madde 18. SIGORTA a- Maddesinde; Kiralayan, Kiralanan'ı, Satıcı tarafından Kiracı'ya teslim edilip, Kiracı tarafından kabul edildiği tarihten itibaren, Sözleşme süresinin sona erdiği tarihe kadar, sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin sigortalı ve lehdarı Kiralayan olacak şekilde sigorta ettireceği, Kiralayanın yazılı olarak kabul etmesi halinde kiralanan malın sigorta poliçesi, sigortalı ve lehdar Kiralayan olacak şekilde yaptırılması yükümlülüğünün Kiracı’ya bırakılabileceği,bu durumda Kiracı sigorta poliçesinin yapıldığı tarihten itibaren 2 gün içinde sigorta poliçesinin bir nüshasını Kiralayan’a tevdi edeceği, b- Maddesinde; Sözleşmeye konu malın sigorta poliçesi prim ödeme borcu ve sebebi ne olursa olsun malın sigorta ettirilmemesinden doğacak tüm sorumluluğun Kiracı'ya ait olmak üzere Kiralayan, dilediği sigorta şirketine dilediği bedel ve şartlarla ve dilediği klozlarla sigorta ettireceği, sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesinin düzenlenmesi öncesinde Kiracı, sigorta kapsamına dahil edilmesini istediği rizikoları Kiralayan’a yazılı olarak bildirmedikçe ve bu hususu belgelemedikçe sigorta kapsamı dışında kalacak olan rizikoların gerçekleşmesinden doğacak her türlü hasar, zarar ve kayıptan Kiralayan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacağı, tüm sorumluluğun Kiracı’ya ait olacağı, c- Maddesinde; Kiracı’nın, Kiralanan’ın sigorta ettirilmesi ile ilgili olarak bu sözleşmede düzenlenen yükümlülük ve sorumlulukları, finansal kiralama bedellerinin tamamının ödenmiş olması halinde dahi, Kiralanan’ın mülkiyetinin Kiracı’ya devrine ya da Kiralanan’ın kararlaştırıldığı şekilde ve şartlarda Kiralayan’a iadesine kadar devam edeceği, Kiracı, Kiralanan’ı bu süre içinde de aynı şart ve kapsamda sigorta ettirmek ve primlerini ödemekle ve bu ödemeler ile ilgili belgeleri ödemeyi takip eden 2 (iki) gün içinde Kiralayan'a teslim ve tevdi etmekle yükümlü olduğu, 18.1. Maddesinde; Kiralayan sigorta poliçe sürelerin bitmesi halinde sigorta poliçesini yeniletebileceği, bir zorunluluk olmamak kaydıyla Kiralayan Kiracının hesabına borç kaydetmek üzere prim borçlarını ödeyebileceği, malın sigortalanmaması durumunda bundan doğacak tüm sorumluluk Kiracıya ait olduğu, bu durumunda Kiracı ve kefillerin sorumluluğunda herhangi bir eksilme olmayacağı gibi Kiracı ve kefillerin bir hak iddiasında bulunamayacakları, 18.2. Maddesinde; Sigorta sözleşmesinde / poliçesinde lehdar olarak Kiralayan yazılacağı, Sigortacının Kiralayan'a ödeyeceği her türlü bedel üzerinde Kiracının hiçbir hakkı olmadığı, Sigorta sözleşmesinden doğan tazminatlar doğrudan Kiralayan'a ödeneceği, Kiralayan rizikonun kısmen veya tamamen gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi ile sulh olmaya yetkili olduğu, Kiralayan bu halde ancak ağır kusurundan ve bilerek ve isteyerek Kiracının zararına hareket etmesinden sorumlu olacağı, ancak sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarına Kiracı tarafından itiraz edildiğinde, Kiralayan Kiracıya işbu tazminat miktarını Kiralayan'a ödemesi için 10 gün süre verilebileceği, bu süre içinde tazminat miktarının Kiralayana ödenmesi halinde sözkonusu hasarla ilgili olarak sigorta poliçelerinden doğan haklar Kiracı'ya devredileceği, aksi takdirde Kiralayan tazminat miktarını Sigorta Şirketinden tahsile yetkili olduğu, 18.3. Maddesinde; Sigorta ile teminat kapsamında bulunan veya bulunmayan, hangi nedenle ortaya çıkarsa çıksın, her cins ve kategorideki riskin kısmen veya tamamen gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin artması halinde Kiracı; kiralananda bir hasar ve kayıp olmamasını temin etmek ve can ve mal emniyetini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri derhal ve vakit geçirmeksizin almak, her türlü kolluk ve güvenlik kuvvetlerine, ilgili yardım ve kurtarma ekiplerine, ilgili bütün makamlara,Sigorta Şirketine ve Kiralayana haber vermek, mevcut veya gelebilecek tehlikenin en az zarar ve kayıpla atlatılmasını temin için her türlü koruyucu tedbirleri almak, alınmasını sağlamak zorunda olduğu, yine Kiralananın kısmi veya tam hasara uğraması halinde, kiralanandan geriye kalan enkazın ve her türlü gerekli değerlerin korunmasını sağlamak; bu hususlarla ilgili bütün olayları, kazayı, hasarı, alınan tedbirleri belgelemek, olayın araştırılması ve hasarın tespitini ve tazminini kolaylaştıracak her türlü delil, belge ve bilgileri tespit, temin ve muhafaza etmek doğrudan doğruya Kiracının sorumluluğu altında olduğu, Kiracı bu sorumluluklarını yerine getirirken durumu derhal Sigorta Şirketine ve Kiralayan'a bildirmek, hadiseyi ve oluş nedenlerini belgelendirmek, resmi yollardan hasar ve delil tespiti yaptırmak ve hasar dosyasının bütün safahatını sonuna kadar takip ve intac etmek zorunda olduğu, aksine hareket halinde sonuçlarından sorumlu olduğu, 18.4. Maddesinde; Kiracı'nın sigorta primlerini zamanında ödememesi ve/veya sigorta sözleşmesinin hükümlerine aykırı hareket etmesi nedeniyle veya Sigorta Şirketi'nin başka defilerden yararlanması sonucunda, Kiralanan'ın sigorta teminatı dışında kalması halinde Kiralayan'ın uğradığı tüm zararları ve yaptığı masrafları Kiracı tarafından karşılanacağı, 18.5. Maddesinde; Kiracı; Sigorta Şirketi ile Kiralayan arasında tazminat ve sair konularda çıkacak anlaşmazlıkların aleyhe sonuçlanması halinde Kiralayandan herhangi bir talepte bulunmayacağını, her türlü ihtilaf, dava ve takiplerin sonuçlarının ve masraflarının kendisine ait olduğunu, 18.6. Maddesinde; Kiracı, sigorta riskinin artmasına ve/veya Kiralayanın sigorta sözleşmesi ve sigorta poliçesine göre tazmin kapsamı dışında kalmasına yol açabilecek bir işleme veya faaliyete girişmesi halinde ve/veya motorlu kara taşıtlarının yurt dışına geçici olarak çıkarılması gerektiği durumlarda Kiralayan’ın yazılı iznini alacak ve bu hususları en geç yedi (7 ) gün önceden ve imza mukabili teslim edilmek üzere sigorta şirketine yazılı olarak ihbar edecek ve gerekli ilave prim tutarını ödemek suretiyle ek teminat temin edeceği, 18.7. Maddesinde; Motorlu kara taşıtlarının Kiracı tarafından yukarıdaki bentte yazılı izne dayalı olarak yurt dışına çıkarılması halinde vasıta üzerinde herhangi bir ilave ve yenileme yapılmaksızın geri getirileceğini ve yine sigortaların devamını ve kapsam dışında kalmasını önlemek için ve ayrıca riski artırmamak üzere yeşilkart poliçelerinin Kiralayan’ın uygun göreceği sigorta şirketinden sigorta yaptırmayı Kiracı kabul ve taahhüt ettiği, Kiralayan’ın bu hükme uyulmaması sebebiyle uğrayacağı her nam altındaki zarar ve ziyanını ödemeyi Kiracının taahhüt ettiği, 18.8. Maddesinde; Hasar veya ziya halinde sözleşme Kiralayan tarafından feshedilmediği takdirde, Kiracının ihbar yükümlülüğünden doğan sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile sigorta tazminatı, Kiralayan’ın takdirine göre hasarın tamirle giderilmesine, kira ve diğer borçlardan mahsup edilmesine veya malın ikamesine tahsis edilebileceği, bu halde sigorta tazminatını aşan tamir, ikame bedelleri ile nitelik ve sebebi ne olursa olsun bütün masraflar Kiracıya ait olduğu, tamir ve ikame süreleri sözleşme süresine eklenmeyeceği gibi bu süre zarfında Kiracının başta kira bedellerini ödeme borcu olmak üzere bütün yükümlülüklerinin devam edeceği, 18.9. Maddesinde; Kiralananın çalınması halinde sigortacı tarafından belirli sürelerin geçmesi ile sigortalı malların bedelinin tamamen ödenmesi sonrası sigortalı Malın bulunması halinde Kiracı, bulunan mal ile ilgili hangi nam altında olursa olsun hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını ve sigorta bedelinin çalınan Malın yerine kaim olması sebebiyle mal üzerinde hukuken bir hakkı kalmadığı, 18.10. Maddesinde; İşbu madde hükümlerinin alınacak teminatların sigorta ettirilmesinde de aynen uygulanacağı, düzenlenmektedir. Madde 19. KİRACI'NIN SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ 19. maddesinde; Kiracı'nın Sözleşme ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine göre ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini ödemede temerrüde düşmesi veya sigorta primlerinin Kiralayan tarafından karşılanması halinde ve verdiği 60 (altmış) günlük süre zarfında da Sözleşme de belirtilen temerrüt faizi ile birlikte tam olarak ödememesi veya sigorta primlerinin ödenmemesinin Kiralanan’ın sigorta teminatı dışında kalmasına yol açması halinde bu durum 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 31/2. Maddesi'nde belirtilen hallerden sayılır ve bu durumda Kiracı’ya ayrıca ek bir süre tanımaksızın tek yanlı olarak sözleşmeyi derhal fesih etmek hakkı düzenlenmektedir. Madde 20.KİRALANAN'IN TAM ZİYA VE/VEYA HASARI HALİNDE KİRALAYAN'IN FESİH HAKKI 20.1.maddede; Kiralanan'ın, Kiracı'nın herhangi bir kusuru sonucu veya herhangi bir kusuru olmaksızın tam hasara, ziyaa uğraması ve sözleşme ile güdülen amaca uygun bir biçimde kullanılmayacak bir duruma gelmesi halinde, Kiralayan dilerse sözleşmenin 18.8. Fıkrasını uygulayacağını, dilerse sözleşmeyi feshedebileceği, sözleşmenin feshi halinde satın alma opsiyonu tutarı ile bakiye (muaccel ve müeccel) kira bedelleri toplamı bulunacağı, buna Kiralayan’ın kiralardan, faizlerden, masraflardan tazminatlardan veya diğer herhangi bir sebepten kaynaklanan alacakları, dava, ekspertiz masrafları ekleneceği, bulunan toplamdan sigortadan alınan bedel düşüleceği, bakiyeyi Kiracı derhal ve nakden Kiralayan'a ödeyeceği, gecikme halinde sözleşmenin ekinde yer alan Ek:5 te belirtilen faiz oranlarının uygulanacağı, Kiralayan dilerse TL bazındaki borçları sözleşmenin 31.3. maddesi hükümleri doğrultusunda dövize çevirebileceği, 20.2.maddede; Sözleşmenin konusunu birden fazla Kiralananın teşkil etmesi halinde, Kiralananlardan her hangi birinin ya da bir kaçının tam ziyaı, hasara uğraması veya her ne sebeple olursa olsun sözleşmenin kapsamı dışında kalması durumunda, sözleşme herhangi bir tadile ihtiyaç olmaksızın diğer Kiralananlar hakkında aynen uygulanacak ve geçerliliğini sürdüreceği, kiralananların arasında iktisadi veya teknik bir ilişkinin varlığından bahisle sözleşmenin geçersiz kaldığı ileri sürümeyeceği, kapsam dışında kalan kiralanan için sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanacağı, düzenlenmektedir. Madde 21.KİRALANANIN TESLİMİNİN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİ VE SONUÇLARI 21.1.maddede; Kiralanan'ın Kiracı'ya teslim edilmesi, zilyetliğinin devri, aşağıda yazılan haller nedeniyle zamanında veya hiç mümkün olmaz ise Kiralayan’ın hiçbir sorumluluğunun olmayacağı, Kiralayan aşağıda (21.2.) hükmünde yer alan sebepler nedeniyle ortaya çıkan teslim engelinin 60 (altmış ) gün zarfında ortadan kalkmayacağını tespit ettiği veya bu süre içinde kalkmayacağının açıkça anlaşıldığı hallerde, bu hususu Kiracı'ya bildirdiği takdirde Sözleşme kendiliğinden ayrıca bir ihbara mahal olmaksızın kendiliğinden sona ereceği, bu halde Kiralayan tarafından Satıcı’ya yapılan mal bedeli ödemesinin Satıcı tarafından 3 gün içinde iade edilmemesi/edilememesi halinde Kiracı, Satıcı’ya ödenmiş bulunan tutarı EK-5 de belirtilen temerrüt faizleri ile birlikte Kiralayan’a derhal nakden ve defaten ödeyeceği, 21.2.maddede; ancak bu hükümde yer alan sebepler, Kiralanan'ın Kiracı'ya teslim ve zilyetliğin devrinden sonra meydana gelir ve bu haller nedeni ile Kiralanan Kiracı tarafından kısmen veya tamamen kullanılamaz bir hale gelirse veya sözleşme ile öngörülen amaca uygun olarak kullanılması mümkün olmaz veya söz konusu amaç ortadan kalkar ise Sözleşme'nin yürürlüğü, geçerliliği ve hükümleri hiçbir surette etkilenmeyeceği gibi Kiracı'nın Sözleşme'den doğan borç ve taahhütlerinin aynen devam edeceği; Her tür ve nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, sel, su baskını, deprem, kar, tipi, çığ düşmesi, buz, dolu, don, şiddetli yağmur, yıldırım düşmesi, yangın ve her türlü tabiat olayları ile olumsuz iklim koşulları, toplumsal olaylar, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal veya yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri, grev, lokavt, sendikal hareketler ve iş yavaşlatma eylemleri ve benzeri sebepler; savaş ve seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar, politik rizikolar, ülke riskleri; her türlü kazai ve/veya icrai hüküm ve tasarruflar, Satıcı'nın alacaklıları tarafından veya Kiralanan üzerinde hak iddia eden diğer üçüncü kişiler tarafından Kiralanan üzerine haciz, ihtiyati haciz, tedbir konulması veya Kiralanan üzerinde hak iddia eden kişilerin her türlü idari, kazai veya icrai tasarruflarda bulunması, takiplere geçilmesi, Satıcı'nın Kiralanan'ı teslim etmemesi, Satıcı'nın acze düşmesi, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini tatil etmesi veya Kiralanan'ın kaybolması, çalınması, yanması, hasara uğraması, kullanılamayacak hale gelmesi, ulaşım ve nakliye engelleri nedeniyle Kiracı'ya ulaştırılamaması, teslim tesellüm engelleri, Türk veya yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller, kamusal, yargısal hüküm ve tasarruflar, Türk veya yabancı idari, icrai, kazai makam ve mercilerin, organların, örgüt ve ittifakların hüküm ve tasarrufları, engellemeleri, yasaklamaları, izin ve müsaade vermemeleri, Kiralanan'a el koymaları. Kiracı, bu hallerde Kiralayan’dan her ne nam altında ve her ne sebepler olursa olsun bir talepte bulunamayacağı, açık olarak düzenlenmiştir. Madde 22. TEBLIĞAT 22.1. maddede; Kiracı akreditife, malın teslim edilmesine veya edilmemesine, reddine, bozukluk ve diğer ihbarlara, malın geriye gönderilmesine, hasarına, kaybına, üçüncü kişilerce üzerinde hak iddia edilmesine, herhangi bir iddia ve davaya, haciz ve muhafaza, tamir ve bakımına, yaptığı kazalar, kişilere, çevreye ve mallara verdiği zararlara, sigorta primlerini ödediğine, malın yerinin değiştiğine, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ‘nun 28. Ve 30. Maddelerindeki hallerden birinin vuku bulduğuna ve hasılı, mala ve Kiralayan’ın sözleşmeden doğan alacağına tesir edebilecek diğer her türlü hususlara ilişkin olarak Noter aracılığıyla derhal bilgi vermeğe, teslim, tesellüm, ihbar, ihtar, kaza raporu,tutanak, makbuz vs. gibi ilgili her türlü belgelerin orjinallerini veya Kiralayan kabul ederse nüshalarını veya Noter tasdikli suretlerini Kiralayan'a ivedilikle vermeğe mecbur olduğu, 22.2. maddede; Kiracının işbu sözleşme ve ekleri ile işbu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasından doğan her türlü ihbar, beyan, ve bildirimlerini noter vasıtasıyla ve Tebliğat Kanunu hükümlerine uygun şekilde yapacağı, 22.3.Işbu Maddeye aykırılıktan doğan sorumlulukların Kiracıya ait olduğu, anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kiralayan’ın uğrayabileceği her türlü zararı Kiracının derhal, nakden ve defaten ödeyeceği, 22.4. Kiracı ve Kefiller, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Kiralayan tarafından kendilerine gerekli her türlü ihbar, beyan, ve bildirimlere ilişkin tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede isim ve unvanları yanında belirtilmiş adresleri kanuni yerleşim yeri ittihaz ettiklerini, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Dosyalarındaki son adreslerinin veya Kiralayan tarafından son olarak herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yerleri olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni yerleşim yeri ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile Kiralayan’a bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı ya da yukarıda yer alan adreslerine ya da kayıtlı elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7a, 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule göre gönderilecek her türlü tebligatın, kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı, 22.5. Kiralayan ve Kefiller, ticaret merkezleri, yerleşim yerleri yurtdışında bulunduğu ya da yurt dışında yerleşim yeri, ticaret merkezi edindiklerinde dahi Kiralayan’a mutlaka Türkiye’de bir tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye’de adres bildirmedikleri takdirde veya Türkiye’de bildirecekleri adrese gönderilecek tebligatlar için de yukarıdaki hükmün geçerli olacağı, 22.6. Kiracı ve Kefiller, sirketlerine ve/veya adlarına ait elektronik posta adreslerine ve cep telefonu hatlarına, yeni ürün tanıtımı, gecikmis borçların ya da yapılan yasal takiplerin hatırlatılması, eksik evrakların istenmesi, faturaların teblig edilmesi amacıyla Kiralayan tarafından elektronik posta ve SMS gönderimi yapmasını kabul ettiklerini açık olarak düzenlenmiştir. Madde 23. DEVIR 23.1. maddesinde; Kiralayanın, malın mülkiyetini başka bir finansal kiralama şirketine 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 27. Maddesi hükümleri dahilinde devre yetkili olduğu, bu durumda Kiracının Sözleşmeden ve Kanundan doğan hakları devralanı aynen bağlayacağı, 23.2. maddesinde; Kiralayanın işbu sözleşmeden doğan kira vb. alacaklarını, Kiracının rızasına gerek olmaksızın 3.bir şahsa temlik edebileceği, Kiralayanın veya alacağı temellük edenin yazılı bildirimi üzerine Kiracının kira bedellerini bu bildirimde belirtilen kişiye, Kiralayanın düzenleyeceği faturaya istinaden ödeyeceği, kira bedelleri vesair alacakların temlik edilerek bunların ödeneceği kişinin bildirilmesi halinde dahi bu sözleşmenin bütün hükümleri ile geçerli olacağını ve kiralayan ile Kiracının bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin aynen devam edeceği düzenlenmiştir. Madde 24. KIRALAYAN’IN SORUMLULUĞU 24.1. maddesinde; Kiralayan işlem ve eylemlerinde mutad dikkati göstereceği, Kiralayan personelinin, muhabirlerinin veya işbirliği yaptığı kuruluşların ve üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurlarından ve mücbir sebeplerden meydana gelecek zararlardan sorumlu olmadığı, 24.2. maddesinde; Kiralayan’ın bütün işlem ve fiillerde gerekli özeni gösterdiginim kabul edildiği, ispat yükü bunun aksini iddia edene ait olduğu, 24.3. maddesinde; Kiralayan, sorumlu tutulabildiği durumlarda, münhasıran uğranılan maddi ve bilfiil gerçekleşmiş bulunan zararlardan sorumlu olduğu, faizden, kar mahrumiyetinden ve manevi zarardan sorumlu olmayacağı, 24.4. maddesinde; Kiralayan ifa yardımcıları ve ikame edilen şahısların borca ve hukuka aykırı fiillerinden sorumlu olmadığı, 24.5. maddesinde; Kiracının sözleşme ve eklerini ve yasaların bütün hükümlerine uyması şartıyla Kiralayan, kiralama süresi içinde Kiracının kiralanandan yararlanmasına müdahale etmeyecek, Kiracının kiralananı sözleşme ile güdülen amaca uygun bir şekilde kullanmasını engelleyecek davranışlarda bulunmayacağı, açıkça düzenlenmektedir. Madde 25. KIRACININ SORUMLULUĞU 25.1. maddesinde; Sözleşmede Kiracının sorumluluğu ile ilgili olarak öngörülmüş bulunan diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile Malın kişilere mallara, çevreye (çevre kirlenmesi yolu veya başka hal ve surette) verdiği her türlü zarardan Kiracının sorumlu olduğu, 25.2. maddesinde; Kiracının gerekli tedbirleri almaması ya da bir diğer kusur ve ihmali sonucu Kiralayanın herhangi bir zarara uğraması halinde Kiracı, uğranılan zararı tazminle yükümlü olduğu, Kiracı; finansal kiralama konusu malın kara nakil aracı olması halinde 2918 sayılı Trafik Kanununun 86. Maddesi anlamında "işleten", hava, deniz veya iç sular taşıma aracı olması halinde ise yasal işleticisi sayılacağı, ve Kiralananla ilgili her türlü mali, cezai ve hukuki sorumluluk münhasıran Kiracıya ait olduğu, Kiralayan bu hususlarda kesinlikle sorumlu tutulamayacağı, yukarıda zikredilen tüm araçlar açısından kiralayan iş hukuku anlamında işveren sayılmadığı, ve kazalardan sorumlu tutulamayacağı, araçta kaçak mal bulunması veya araçta bulunan kişilerin kaçakçılık mevzuatına göre sorumlu olmaları halinde finansal kiralama konusu malın müsadere edilemeyeceği, taşıma aracının müsadere edilmesi durumunda bundan doğacak her türlü zarardan Kiracının sorumlu olduğu, 25.3. maddesinde; Kiralayan Mal'ın teslimine, taşınmasına, cins ve evsafına ilişkin hususlardan, borç ve yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, ademi ifadan, gecikmeden, maddi ve/veya hukuki ayıptan; Mal'ın, 3.kişilere, cana, çevreye ve eşyalara doğrudan ve dolaylı olarak verdiği her tür zarar ve ziyandan sorumlu olmadığı, Kiracı bu hususlarda Kiralayan'a karşı bir talep ileri süremeyeceği, rücu edemeyeceği, resmi merciilerin ve 3. Şahısların başvurması, mevzuatın sorumluluğu Kiralayan'a yüklediği hallerde ve herhalde Kiracı Kiralayan’ı re'sen sorumluluktan kurtarmayı kabul ve taahhüt ettiği, bu hallerde Kiralayan’ın Kiracıya rücu hakkının saklı olduğu, 25.4. maddesinde; Kiracı, mevzuatın kendisine yüklediği bütün yükümlülüklere riayete, belgeleri temine, Kiralayan’ın yaptığı finansmanı tahsis amaçlarına uygun kullanmaya ve bunları belgelemeye mecbur olduğu, Kiralayan gereğinde, Kiracının defter ve belgelerini incelemeye veya masrafı Kiracıya ait olmak kaydıyla inceletmeye yetkili olduğu, 25.5. maddesinde; Kiracının, mevzuata veya vermiş olduğu taahhütlere riayetsizligi veya yanlış, eksik bilgi ve beyanlarda bulunması sebebiyle Kiralayanın ödemek zorunda kalabileceği tazminat, vergi, ceza, faiz gibi uygulanacak müeyyideler nedeniyle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanları ile bunlardan başka Kiralayan’ın teşviklerden veya vergilerden veya diğer benzer nedenlerden dolayı uğrayacağı kayıpları Kiracı tazminle yükümlü olduğu, 25.6. maddesinde; Kiracının, Kiralayanın temsilcisi olarak veya başka bir sıfatla satıcı ile yapılmış bulunan satım sözleşmesini feshetmesi veya sözleşmeden dönmesi halinde; Kiralayan da bu sözleşmeyi feshedebileceği veya sözleşmeden dönebileceği, kiracı, bu hallerde sözleşmeden ve Kanun'dan doğan hakları saklı kalmak şartı ile Kiralayanın Satıcıdan iade alamadığı satış bedelini ve diğer harcamaları, EK-5 ‘de yer alan temerrüt faizleri ile birlikte, Kiralayan’ın ilk talebi üzerine ve hiçbir itiraz ileri sürmeden Kiralayan'a ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, 25.7. maddesinde; Kiracı; sözleşmenin imzalanmasından önceki yahut sonraki herhangi bir dönemde Malın kendisine teslim edilmiş olması şartı ile bağlı olmaksızın, Kiralananın incelenmesi ve iadesinden, değiştirilmesinden, hangi sebep, şekil ve gerekçe ile olursa olsun, ödenmesi gereken ve malın aynına bağlı olsun veya olmasın ayni veya şahsi teminatların tesisinden, tescilinden, kaldırılmasından, değiştirilmesinden doğacak her türlü giderlerin, yatırım, kiralar, fesih tazminatı v.b. Üzerinden tahakkuk ettirilecek Net Aktif vergisi, Ekonomik Denge Vergisi, Emlak vergisi ve Motorlu Araçlar Vergisi ile bunlara ek vergiler ve sair her tür kategoride vergi, harç, resim, katılma payı, fon, prim, aidat, muayene, tespit, nakliye, ihbar, ihtar, protesto, ibraz ve tahsil masrafları ve komisyon ücretleri ile tazminat, cezalar ve ödemelerin, limiti aşan Maliyet farklarının; bunlara ait faiz ve temerrüt faizinin, ilana bağlanmış, veya yargı yolu ile takip edilen veyahut tahkim sonucu kesinleşen her nevi asli ve feri borçların, faiz ve masrafların, Kiralayan'ın ödeme tarihindeki kurlardan sözleşmenin 31.03. maddesindeki belirlenen usül ve esaslarda hesaplanacak alacaklarının fer'ileri ile birlikte Kiralayan'ın ilk yazılı bildiriminden itibaren 7 gün içinde nakden ve defaten ödeneceğini ve her ne nam altında olursa olsun çıkabilecek yeni vergi, harç ve masrafların dahi bu kapsamda olduğunu, bunların ödenmemesinin sözleşmenin Kiralayan tarafından haklı nedenle fesih sebebi oluşturacağını, tüm bu hususlardaki itiraz ve dava haklarından gayrikabili rücu olarak feragat ettiğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt ettiği, 25.8. maddesinde; Kiracı sözleşme konusu Kiralanan'ı, kısmen de olsa Ek:1 özel şartlarda belirtilen yerden veya burada bir yer belirtilmemişse sözleşmenin taraflar bölümünde belirtilen Kiracının adresinden Kiralayan'ın yazılı izni olmaksızın başka bir yere nakletmeyeceğini, Kiralayanın izni halinde dahi taşınma esnasındaki tüm sorumluluk, masraflar ve hasarın Kiracıya ait olduğu, niteliği gereği sabit olmayan ve bir yere bağlı olması düşünülmeyecek malların hareket tarihi ve güzergahı belirtilerek Kiralayan'ın yazılı izni alınacağı, Kiracı'nın işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine herhangi bir şekilde uymaması halinde bu durum, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 'nun 31/2. Maddesinde sayılı hallerden kabul edileceği ve Kiralayan'a sözleşmeyi derhal tek taraflı feshetme ve sözleşme'nin fesihle ilgili hükümlerini uygulama yetkisini vereceği, Kiracı işbu Madde'de belirtilen yükümlüiüklerini tam olarak ve kusursuz bir biçimde gereği gibi yerine getirmediği takdirde Kiralayan'ın uğrayacağı bütün zararlar derhal tazmin etmekle yükümlü olduğu ve gerektiğinde Kiralayan'ın ibrasını temin etmek mükellefiyeti altında olduğu, 25.9. maddesinde; Kiracı; enflasyon, devalüasyon, kur artışı, olağanüstü hal, sıkıyönetim, savaş, beklenmeyen hal, mücbir sebep gibi her ne hal ve gerekçe ile olursa olsun, edimlerini ifa etmekten imtina etmemeyi, sözleşmede belirlenen borç ifa şeklininin mahkeme aracılığı ile değiştirilmesini de istememeyi, bu sözleşmeye istinaden Kiralayan'dan karşı bir talepte bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt ettiği, 25.10. maddesinde; Kiracı, Kiralayan'ın sözleşmeden doğan alacaklarını tahsilini temin zımnında gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde yapılacak, velev ki kanunen Kiralayan'a ait olsun ( cezaevi harcı gibi ) bilcümle dava ve takip masraflarının takip ve dava bedelleri üzerinden avukatlara ödenecek %10 avukatlık ücretinin kendisine ait olduğunu, yapılan masrafların yapıldığı tarihte USD / Euro'ya çevrilerek re'sen hesabına borç kaydı ile kendisinden tahsil olunacağı, 25.11. maddesinde; Finansal kiralama konusu malın gayrimenkul olması halinde, kira süresi boyunca gayrimenkulle ilgili tüm vergiler (emlak vergisi, CTV. Vb.) Harçlar, belediye vergi ve harçları ile ileride getirilecek tüm mükellefiyetler, yasal düzenleme gereği Kiralayan'a ait olsa dahi tamamen Kiracı tarafından ödeneceği, yine gayrimenkulun kullanımı ile ilgili olarak tüm kullanım giderleri, örnegin : elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, apartman-site-işhanı vs. Ortak giderleri, yakıt masrafları vb. giderler de Kiracı tarafından karşılanacağı, ayrıca sözleşme süresince apartman ortak yer ve tesislerinde yönetimin alacağı kararlar doğrultusunda bahis mevzuu olabilecek tüm giderlerin Kiracı tarafından karşılanacağı, (Örneğin: Yakıt sisteminin doğalgaza çevrilmesi.) ancak bu tür işler için mevzuatın Malike tanıdığı haklarla ilgili olarak Kiracı’nın Kiralayan'ın yazılı iznini alması şart olduğu, 25.12. maddesinde; Finansal kiralama konusu malın gayrimenkul olması halinde, Kiracı gayrimenkulun bütün niteliklerini, ilgili imar müdürlüğünden tasdikli vaziyet planı, imar durumu, irtifa hakkı, kat mülkiyeti kanunu ve diğer yasalardan doğan bütün hak ve yükümlülüklerini bilerek ve beğenerek tamamen kendi seçimi üzerine mevcut durumu ile satın alarak tarafına finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanmasını talep etmiş olup, Kiracı malın farklı olduğu savı ile Kiralayanı herhangi bir sorumlululuk altında tutamamayacağı, Kiracı arazi/bina üzerine resmi merciler tarafından inşaat yasağı veya diğer kısıtlamaların getirilmesini, imar uygulaması veya resmi makamların müdahelesi sonucunda arazinin/binanın tamamının veya bir kısmının kamulaştırılması, bedelsiz terk edilmesi, resmi makamlann müdahalesi neticesinde veya herhangi bir nedenle tapunun iptal edilmesi gibi hallerde dahi finansal kiralama sözleşmesinden doğacak borç ve yükümlülükleri tam ve zamanında ifa edeceği ve Kiralayanı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağı, Kiralayan'dan hiçbir hak ve talepte bulunmayacağı ve ayrıca Kiralayan'ın uğrayacağı tüm zararları da tazmin edeceği gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmekte ve gayrimenkulun alımından önce açılan davalar sonucunda oluşan hak mahrumiyeti, ipotek, haciz gibi takyidatların sorumluluğunun tamamen Kiracı'ya ait olduğu, 25.13. maddesinde; Halen yürürlükteki mevzuata göre vergi ve teşvik uygulamalarında meydana gelecek değişikliklerin toplam kira bedelini % 10'a kadar (10 dahil) etkilemesi durumunda Kiracı lehine olan farklar Kiracının borçlarına mahsup edileceği, Kiracı aleyhine olan farklar Kiracı tarafından Kiralayan'a derhal nakden ve defaten ödeceği; kira bedelininin % 10'u aşan miktarda etkilemesi halinde ise toplam bedel yeniden hesaplacağı, hesaplanan yeni bedelle eski bedel arasındaki pozitif yada negatif farkın kalan kira bedellerine yansıtılacağı, Kiracı, kira bedellerine eklenen ilave vergiyi de ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, 25.14. maddesinde; Kiracı, kiralanan malla ilgili olarak ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, iflas ve benzeri sebeplerle işlem yapılması halinde, durumu 22.3. Maddede yazılı usülde ve ayrıca en seri iletişim vasıtasıyla Kiralayan'a derhal bildirmeye ve ilgili ve yetkililere Kiralayan'ın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'ndan ve Sözleşmesinden kaynaklanan haklarını ileri sürmeye ve bunu mevzuatın öngördüğü tarzda tutanaklara yazdırmaya ve bununla ilgili gerekli prosedürü takip ve intaca yükümlü olduğu, 25.15. maddesinde; Kiracı, sözleşmeden, her ne nam altında ve sebeple olursa olsun doğmuş, doğabilecek, hak, talep veya alacaklarını Kiralayan’ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceği, 25.16. maddesinde; Kiracı, Kiralayan ile arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep aşamasında kalmış olsa bile, kendi nam ve hesabına hareket ettiğini ve/veya edeceği, bir başkası hesabına işlem yapmadığı, yapılmayacağı, Kiralayan tarafından ilgili mevzuatın gerekleri hakkında bilgilendirildiği ve böyle bir durum olması ve/veya 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise Kiralayan’a yazılı bildirimde bulunacağı beyan ve taahhüt edilmekte, Kiracı, 5549 sayılı Kanun’a ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata muhalif hareketle işbu Finansal Kiralama Sözleşmesinden istifade etmek suretiyle suç teşkil eden fiil ve harekette bulunması halinde kiralayanın ve yetkililerinin maruz kalacağı cezalardan doğacak hertürlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağı ve yine kiralayan ve yetkililerinin her nam altındaki zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, Kiralayan dilerse, Kiracının 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki kanuna göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı haklarında (Kiracı ve /veya kiralayan) kanuni takibe geçilmesi halinde adli tahkikatın sonucu beklenmeksizin kira sözleşmesini süre vermeksizin fesh edeceği, Kiracının işlediği suç sebebiyle finansal kiralamaya konu emtianın müsadere edilmesi halinde Kiracı, ödenmemiş kira bedelleri ile birlikte emtia değerini ayrıca tazminat olarak Kiralayana ödemeyi taahhüt ettiği, 25.17. maddesinde; Kiracı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince Kiracı, Kiralayan’a vermiş bulunduğu kimlik, adres ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Kiralayan’a bildireceğinin beyan ve taahhüt edildiği, açık olarak düzenlenmektedir. Madde 26. MALDAKI ZARARIN TAZMINI Bu maddede ; Sözleşme hangi sebeple sona ermiş bulunursa bulunsun Kiracı, doğuş sebebi ne olursa olsun, Malda husule gelen hasarı, maldaki bozukluğun veya ayıbın verdiği zararı ve olağan sayılmayacak değer eksilmesini derhal tazmine mecbur olduğu ve tam hasar halinde sözleşmenin 20.maddesinin uygulanacağı, düzenlenmiştir. Madde 27. MALIN IADESI YÜKÜMÜ Bu maddede; Sözleşme ne sebeple sona ermiş veya erdirilmiş bulunursa bulunsun, Kiracı veya onun halefleri malı, hasar ve masrafları kendilerine ait olmak üzere Kiralayan'a Kiralayan'ca uygun görülen yerde Kiracının teslim yükümlülüğünün doğduğu tarihten ya da Kiralayan'ın teslim ihbarından itibaren 7 gün içinde iade edeceği, bu süre zarfında mal iade edilmediği takdirde, Kiralayan malı bizzat geri almak için hasar ve bütün masrafları Kiracıya ait olmak üzere her türlü teşebbüste bulunabileceği, bu halde malın hukuki ya da fiili herhangi bir sebeple Kiralayan eline geçmesi halinde Kiracı malın kendisine geri verilmesini talep edemeyeceği, malın iadesinde vuku bulacak gecikmeden doğan sorumlulukla malın kendisine teslim edildiği haliyle iade edilmemesinden kaynaklanan her türlü sorumluluğun Kiracıya ait olduğu, düzenlenmektedir. Madde 28. MÜTESELSIL KEFIL/LERIN SORUMLULUĞU Bu maddede; sözleşmede imzası bulunan müteselsil kefil/ler aşağıdaki şartları kabul ettiklerini düzenlenmekte; 28.1. maddesidne; Sözleşme'yi müteselsil kefil sıfatı ile imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişiler sözleşme hükümleri gereğince veya sözleşme'nin ihlal edilmesi nedeni ile Kiracı'nın Kiralayan’a ödemeyi yüklendiği veya Kiralayan’ın talep etmeye hak kazandığı doğmuş ve doğacak her türlü alacak, taksit, borç, tazminat ve benzeri diğer tüm ödeme ve bu ödemelere ilişkin temerrüt faizi, komisyon her türlü masraf ve sair diğer giderlerden sözleşmenin EK-1 ÖZEL ŞARTLAR kısmında ad, soyad/ticaret unvanları yer alan tutarda müteselsil sorumlu oldukları, 28.2. maddesinde; Sözleşmeyi müteselsil kefil sıfatıyla imzalayan gerçek ve tüzel kişiler sözleşmenin Ek-2 ödeme planında belirtilen toplam kira tutarı kadar borç ile birlikte ayrıca sözleşme ile ilgili diğer borç, tazminat, faiz, masraf, sigorta, vergiler, vekalet ücreti vb. bütün ödeme ve sair giderleri de Kiracı ile müteselsilen ödemeyi kabul ettikleri, 28.3. maddesinde; Müteselsil kefiller, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun da kendilerine tanınan haklardan feragat ettikleri ve Kiralayan'ın alacağı için işlemiş ve işleyecek faizin tamamından sorumlu oldukları, yine Borçlar Kanunu'nun da belirtilen asıl borçlunun iflas etmesi haline ilişkin olarak kendilerine tanınan yazılı başvurma hakkından feragat ettikleri, keza Borçlar Kanunu'nunda kefaletten kurtulma imkanı veren tüm haklardan feragat ettiklerinin peşinen ve serbest iradeleriyle kabul ve beyan ettikleri, 28.4. maddesinde; Müteselsil kefiller, borcun Kiracı için her ne nedenle olursa olsun muaccel olması halinde kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın borcun kendileri için de muaccel olacağı, asıl borçlu (Kiracı) için başlayan temerrüt halinin kendileri için de başlamış kabul edileceği, bu borcu derhal ödemeyi, bu gibi durumlarda Kiralayan'dan borçlu aleyhine takibata geçilmesi ve kefaletten kurtarılmalarını talep etmeyecekleri ve bu haklardan serbest rızalarıyla vazgeçtiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ettikleri, 28.5. maddesinde; Müteselsil kefiller, Icra Ve Iflas Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen haklarından vazgeçtiklerini beyan ve Kiralayan'ın Kiracının Konkordatosunu uygun bulması halinde de kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamış olsa bile, kefalet sorumluluklarının aynen devam edeceğini, Müteselsil kefiller asıl borçlunun veya herhangi bir kefilin konkordato mehli alması halinde Kiralayan'ın konkordatoya, kefillere alacaklılar toplantısını bildirmeksizin ve ödeme karşılığında temlik teklif etmeksizin muvafakat edebileceğini ve buna rağmen kefillere tam olarak rücu edebilme haklarına sahip olmakta devam edeceğini kabul ettikleri, 28.6. maddesinde; Müteselsil kefiller, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda kendilerilerine tanınan haklardan vazgeçtiklerini ve Kiracının iflası, konkordato talebi veya mirasının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı kendileri yaptırmayı taahhüt ve bu konularda Kiralayan da yetkili olmakla beraber gerek alacak kaydı için müracaatta bulunmamaktan ve gerekse haber vermemekten dolayı Kiralayan'ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ettikleri, 28.7. maddesinde; Müteselsil kefiller, kefaletten önce veya sonra verilmiş bulunan başkaca teminatlar olsa dahi, Kiralayan'ın haciz veya iflas yoluyla öncelikle kendilerini birlikte ya da münferiden aynı anda veya ayrı zamanlarda takipte tamamen serbest olduğunu kabul ettikleri, 28.8. maddesinde; Kiralayan, müteselsil kefillerin sorumluluk ve borçları hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, müteselsil kefillerin bu yüzden durumlarının ağırlaştığını ileri sürerek, Kiralayan'a karşı hiçbir iddia ve talep haklarının bulunmadığı, Müteselsil kefiller, Kiralayanın, borcu bir veya birçok defa temdit etmesi, taksitlendirmesi, imhali, borç için verilmiş rehinleri kısmen veya tamamen geri vermesi, çözmesi, elden çıkarması, azaltması veya her ne suretle olursa olsun değersiz hale gelmesine sebep olması, yahut rehinli senetleri zaman aşımına uğratması, delilleri elden çıkarması ve benzeri hallerde itiraz etmeyecekleri, bu hususlarda Kiralayan'a karşı bütün haklarından vazgeçtiklerini beyan ettikleri ve kefaletin aynen devam edeceği peşinen kabul ettikleri, 28.9. maddesinde; Müteselsil kefiller, bu borç için başka müteselsil kefillerin ya da adi kefillerin veya avalistlerin ya da sair şekilde teminat verenlerin bulunması halinde Kiralayan'ın dilediği takdirde bunların sorumluluklarından vazgeçebileceğini, bunlardan dilediğini veya mirasçılarını ibra edebileceğini ve bu hallerde de kendi sorumluluklarının aynen devam edeceğini şimdiden kabul ve beyan ettikleri, 28.10. maddesinde; Müteselsil kefiller, Kiralayan ve Kiracı arasındaki finansal kiralama sözleşmesinin, müteselsil kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının kendileri hakkında da aynen uygulanmasını bu maddelerde yer alan hususların aynı zamanda kendi yükümlülükleri olduğunu beyan ve kabul ettikleri, 28.11. maddesinde; Gerçek kişi müteselsil kefiller, her mali yılın bitiminden itibaren 4.(dördüncü) ayın sonuna kadar, tüzel kişi müteselsil kefiller ise her mali yılın bitiminden itibaren 5.(beşinci) ayın sonuna kadar Türkiye Bankalar Birliği'nin belirlediği forma uygun hesap durumlarını ve ilgili vergi dairesinden aslının aynı olduğuna dair onaylı bilanço ve gelir tablolarını Kiralayana vermekle yükümlü oldukları, açık olarak düzenlenmektedir. Madde 29. TEMINAT 29.1. maddesinde; Kiracı, süresi dolan teminatların süresini uzatmak veya uzatılmasını temin etmekle, Kiracı’nın bu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifada geciktiği, Kiracı ya da Kefillerin ödeme güçlüğü içine düşmeleri veya teminat açığının doğacağı, doğduğu, borçlarını vadelerinde yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığı hallerde Kiralayan’a yeterli, kabul edilebilir ek teminatlar vermekle yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bu durum, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 'nun 31/2. Maddesi hükmünde belirtilen hallerden kabul edileceği ve Kiralayan, ek bir süre tanımaksızın Sözleşme'yi tek yanlı olarak derhal, tazminatsız fesih hakkına sahip olacağı, 29.2. maddesinde; İşbu sözleşme ile ilgili olarak alınmış veya alınacak teminatlar, asıl borç yanında her türlü komisyon, masraflar, vergi, harç ve resimler, avukatlık ücretleri, uğranılacak zarar ve ziyanlar ile hangi sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak sair her türlü alacak için de teminat teşkil edeceği, açık olarak düzenlenmektedir. Madde 30. MALIN KİRACI TARAFINDAN SATIN ALINMASI 30.1. maddesinde; Kiracının, kira süresinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün zarfında, aşağıda (30.2.), (30.3.), (30.4.) ve (30.5) bentlerinde belirtilen şartları gerçekleştirmiş ve Sözleşme Süresi Sonunda Kiracının Kiralananı, Satın Alma Bedeli " olarak gösterilen tutarı bir defada nakden Kiralayan'a ödemek suretiyle satın alma hakkını kullanacağı, 30.2. maddesinde; Kiracı'nın kira süresinin sona erdiği tarihte, Kiralananı satın alma hakkına sahip olması için bu Sözleşme nedeniyle Kiralayan'a karşı, kiralama bedeli, sigorta primi, akdi ve/veya kanuni faiz, tazminat masraf gider ve her ne isim altında olursa olsun hiçbir borcunun bulunmaması ve işbu sözleşmeden doğan tüm borç ve taahhütlerini eksiksiz bir biçimde tamamen yerine getirmiş olması ve Kiracı ile Kiralayan arasında işbu sözleşme dışında yapılmış başkaca finansal kiralama sözleşmeleri olması halinde akdedilen tüm sözleşmelerin risk ve borçlarının ödenmesi gerektiği, 30.3. maddesinde; Kiracı'nın yukarıda belirtilen tüm borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, yukarıda (30.2) bendinde belirtilen bütün borçlarını ve bu borçların geç ödenmesi halinde geç ödenmesinden doğan bütün akdi ve kanuni faizleri ve diğer masrafları ile birlikte tamamen ödeyinceye kadar Kiralayan, Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devir etmeme hakkına sahip olacağı, ayrıca Kiralayanın, Kiracı'ya verdiği süre sonunda da Kiracı'nın yukarda (30.2) bendinde belirtilen borçlarını tamamen yerine getirmemesi halinde, Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmek hakkına sahip olacağı, 30.4. maddesinde; Kiralayanın, yukarıda (30.3) bendi hükümleri gereği Kiralanan'ın satışından, mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu ettiği takdirde; Kiralanan'ın mülkiyetini Kiracı'ya devretmekten rücu etmesi nedeniyle uğradığı bütün zararlar, yaptığı masraflar dahil olmak üzere uğradığı bütün zararlar, Kiralayan’ın sözleşme gereğince sahip bulunduğu bütün hakları aynen saklı kalmak kaydıyla, Kiracı tarafından Kiralayan’a ödeneceği, 30.5. maddesinde; Kiracının Kiralanan'ı satın alma hakkından Kiralayan'ın yazılı izni olmadan tek taraflı olarak vazgeçemeyeceği, satın alma hakkını üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceği, Kiralanan'ı satın alma hakkını kullanmayacağını ileri sürerek borç ve taahhütlerini ve bunlara ait bütün temerrüt faizlerini kısmen de olsa ödemekten kaçınamayacağı, 30.6. maddesinde; Kiralananın tescile tabi mallardan olması halinde taraflar, Kiracının satın alma hakkını, bu hakkın doğumundan itibaren 30 gün içinde kullanmaması, malın da iade edilmemiş bulunması, Kiracı’ya konu hakkında tebligatın yapılmış veya adresinde bulunamamış olması durumunda, Kiralayan dilerse tek taraflı olarak Kiralananın mülkiyetinin Kiracıya devrine ilişkin tüm devir işlemlerini yapma, bu amaçla ilgili sicillere tek taraflı taleplerde bulunma, sonuçlandırma hak ve yetkisi serbestçe kullanabileceğinin Kiracı tarafından kabul edildiği, 30.7. maddesinde ; Kiracının malı satın alma opsiyonu bulunan hallerde kiralama konusu malları, sözleşmeden kaynaklanan bütün borçlarını ödemiş olmak kayıt ve suretiyle sözleşme süresi sonundan itibaren 1 ay içinde satın alma hakkını kullanmaması durumunda derhal Kiralayan'a iade etmek zorunda olduğu, 30.8. maddesinde; Finansal Kiralama Konusu mal/ların mülkiyetinin Kiracıya devrinden doğabilecek bütün giderler, teslim masrafları, vergiler, harç ve ücretler Kiralayan adına tahakkuk etse dahi münhasıran Kiracı tarafından ödeneceği, açık olarak düzenlenmektedir. Madde 31. TEMERRÜT/MUACCELIYET 31.1. maddesinde; Kiracı, gerek sözleşmede, gerekse yine sözleşmenin tamamlayıcı parçası ve ayrılmaz ekini oluşturan Ekler ve Ek sözleşmelerde belirlenen tarihlerde veya zımnen, kendisine tereddüp eden herhangi bir yükümlülük ile ifa v.s. gibi bir edimini tam ve zamanında yerine getirmemesi halinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, o tarihte temerrüde düşmüş sayılacağı, ödenmesinin ihtara bağlı olduğu özel olarak belirtilen durumlarda, ihtarın tebliğ tarihi temerrüt halinin başlangıç tarihi kabul edileceği, temerrüt halinde borca Ek:5’te belirtilen faiz oranlarının uygulanacağı, 31.2. maddesinde; Kiracı, kira bedellerinden birini vadesinde ödemediği takdirde temerrüde düşmüş sayılacağı, vadesi gelmemiş dahi olsa bütün kira bedelleri ve kira bedellerine karşı verilmiş çek, senet vs. Teminatların tamamı da temerrüt tarihinde muaccel hale geleceği, işbu hüküm aynı zamanda muacceliyet sözleşmesi yerine kaim olduğu, Kiracı, kiralama bedelini ödemede temerrüde düştüğü takdirde Kiralayan tarafından çekilecek ihtarnamelerde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa göre verilecek sürenin sonunda da temerrüt halini sürdürürse, Kiralayan sözleşmeyi feshetme ve sözleşmenin fesihle ilgili hükümlerini uygulama hakkına sahip olacağı, 31.3. maddesinde; Kiracı, sözleşmeden doğan kira, sigorta primi, ve sair bilcümle borçlarını ve sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu diğer taahhütlerini yerine getirmemesinden doğan ve tazmin etmek yükümlülüğünde olduğu zarar ve masraflar veya bunlar dışında ne ad altında olursa olsun Kiralayan'a ödemekle yükümlü olduğu her türlü ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, Kiralayan dilediği takdirde, Kiracının TL bazındaki borçlarını, re'sen bir ihbara ve ihtara hacet olmaksızın ödeme günündeki T.C.M.B döviz alış kurları esas alınarak Amerikan Doları veya Euro'ya çevirecek ve bundan böyle borç aynen USD veya Euro veya bunların fiili ödeme günündeki satış kuru karşılığı TL talep ve tahsil edilebileceği, ayrıca Kiralayan, Kiracının temerrüdü halinde, dilediği takdirde Kiracının döviz cinsinden olan borçlarını, herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın re'sen ödeme planında belirtilen taksit tarihi, muacceliyet veya temerrüt tarihi itibarı ile T.C.M.B. efektif döviz alış kuru üzerinden TL'na çevirerek alacağı TL olarak talep, tahsil ve takip edebileceği, 31.4. maddesinde; Kiracının sözleşme uyarınca ödemek zorunda olduğu kira taksitlerini vadesinde ödememesi sebebiyle, kendisine keşide edilen ihtarnamede verilen yasal süre içinde yalnızca kira taksitlerini yatırması ve fakat sözleşme ile kararlaştırılan sigorta prim vs. fer'i borçlarını ifa etmemesi hali, Kiracının temerrüdü sebebiyle sözleşmenin feshine engel teşkil etmeyeceği, 31.5. maddesinde; Finansal kiralama sözleşmesinin imzalandığı tarihi takiben, kira dönemi içerisinde 6 aylık Hazine Bonosu faizlerinde %25'i aşan artış olması halinde, Kiracı kira ödeme planında artış yapma hakkı Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'ye ait olduğu, 31.6.maddesinde; Kiralayanın, Kiracı ve Kefil/leri lehine daha düsük temerrüt faizi uygulaması, Kiralayanın işbu sözlesmede kararlaştırılan temerrüt faiz oranlarını(EK-5) uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmediği, Kiralayanın fazlaya dair temerrüt faizi talep hakkının saklı olduğunu , Kiralayan’ın talebi üzerine bakiye temerrüf faizilerini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ödeyeceklerini Kiracı ve kefil/lerinin kabul ettiği ,açık olarak düzenlenmektedir. Madde 32. KIRA SÖZLEŞMESININ SONA ERMESI 32.1. maddesinde; Kira sözleşmesinin sonunda Kiracı, sözleşmede kararlaştırılmış olduğu halde satın alma opsiyonundan yararlanmaması veya Kiralayanın açık yazılı muvafakatı ile kira sözleşmesinin bir başka süre için yenilenmemesi halinde sürenin bitiminden itibaren en geç 7(yedi) gün içinde kiralananı tüm sökme, nakliye, nakliye sigortası, taşıma ve yükleme masrafları Kiracı'ya ait olmak üzere, Kiracı tarafından Kiralayan’a iade ve teslim edileceği, 32.2. maddesinde; Kiracı, opsiyon hakkı bulunan hallerde bu hakkının kullanımı için sözleşmenin 30.4.maddesinde belirtilen 1 aylık sürenin bitmesini müteakip ve opsiyon hakkı bulunmayan hallerde sözleşmenin sona ermesini müteakip 7 gün içerisinde kiralananı iade etmezse, Kiralayan'ın kiralananı geri alma hakkı saklı kalmak kaydıyla Kiracı, toplam kira tutarının %10’u kadar bir meblağı ayrıca Kiralayan'a ödemek zorunda olduğu, 32.3. maddesinde; Kiralanan, üzerine takılı bulunan veya daha sonra Kiralayan'ın muvafakatı ile ilave edilen tüm parçalar, ekler ve aksesuarlarla birlikte, normal aşınma toleransı dahilinde iyi ve çalışır durumda Kiralayan'a geri vereceği, eğer Kiralanan kira müddeti dahilinde Kiralayan'ın ön izni olsa dahi değişikliğe uğratılmışsa, Kiralayan, Kiralananın Kiracı'ya teslim edildiği tarihteki durumuna getirilmesini Kiracıdan talep edebileceği, Kiracının bu talebi yerine getirmemesi halinde, Kiralayan kiralananı eski haline getirmeye ve yaptığı masrafları sözleşmenin 31.3. Maddesi hükümleri uyarınca dövize çevirerek Kiracıdan tahsil etmeye yetkili olduğu, 32.4. maddesinde; Kiracı, opsiyon hakkı bulunmadığı hallerde kira sözleşmesinin bitim tarihinden 7 gün önce Kiralayan'a yazılı olarak bildirmek ve sözleşmede öngörülen kira bedellerini ve sözleşme ile ilgili bütün borçlarını ödemek kaydıyla, taraflarca belirlenecek şartlarla kira sözleşmesini yenileyebileceği, sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmemiş olması kaydıyla bu yenileme hakkı, Kiralayan tarafından Kiracıya tanınacağı, 32.5. maddesinde; Finansal Kiralama ile kiralanan mallar, temerrüt veya başka bir sebeple finansal kiralama sözleşmesinin sona ermesi veya Kiracının satın alma hakkını kullanmaması dolayısıyla ya da sair şekilde Kiralayana geri dönmesi halinde yeniden finansal kiralamaya veya Kiralayanın sair tasarruflarına konu olabileceği, bu hüküm, Kiralayan'ın mülkiyetinde olan veya herhangi bir finansal kiralama dolayısıyla iktisap olunan mallar için de geçerli olduğu, 32.6. maddesinde; İşbu sözleşme, kiralama süresi sona erdiğinde Kiralanan'ın Sözleşme hükümlerine uygun olarak Kiracı'ya satılmasıyla, ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona ereceği, Taraflar, Kiralayan’ın düzenleyeceği faturanın tanzimi ve gönderilmesi ile satımın tamamlandığı, mülkiyetin kiracıya intikal ettiğini kabul ettikleri, açık olarak düzenlenmiştir. Madde. 33 SÖZLEŞMENİN FESHİ 33.1. maddesinde; Sözleşmenin, sözleşmenin maddelerinden herhangi birine aykırılık, malın tam hasara uğraması, Kiracının haklı bir sebep olmaksızın malı teslim almaması veya kabul etmemesi, veya Kiracının bu sözleşmedeki herhangi bir edimini yerine getirmemesi hallerinde, herhangi bir mehil verilmeksizin Kiralayan tarafından feshedileceği, bu hallerde Kiracının, Kiralayan’ın doğmuş ve doğacak tüm zarar ve ziyanlarını derhal Kiralayan'a ödemekle yükümlü olacağı, malın iadesi ile ilgili işbu sözleşmenin diğer hükümleri saklı olduğu, bu hükmün sözleşmenin süre verilerek feshi halinde de uygulanacağı, 33.2. maddesinde; Kiracı'nın ölümü, tüzel kişiliğinin sona ermesi, fiil ehliyetini kaybetmesi, feshi veya hakkında tasfiye kararı alınması, alması, iflas etmesi, iflas erteleme talebinde bulunması, konkordatoya başvurması, hakkındaki icra takibinin semeresiz kalması veya aciz vesikası alınması, ödeme güçlüğü içine düşmesi, başka bir şirket ile birleşmesi, mal varlığının kısmen de olsa devredilmesi, ortaklık ve yönetimdeki yapısındaki önemli değişiklikler sonucu Kiralayan’ın anlaşmaya daha fazla sadık kalmasının beklenemeyeceği sair haller ile Kiracının ve/veya Kefillerin hisselerinin hangi oran ve miktarlarda olursa olsun kısmen veya tamamen devir edilmesi, teminat gösterilmemesi, ödemelerini tatil etmesi, yurt dışına kaçması, adresinde bulunamaması, noter kanalıyla bildirimde bulunmadan adresini değiştirmesi, ödeme güçlüğüne düşmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya sözleşmede yer alan diğer hükümlerin herhangi birinin Kiracı tarafından ihlali şirketin veya işletmenin iştigal konusunu fiilen önemli ölçüde ya da tamamen değiştirmesi, terk etmesi, ticari faaliyetlerini önemli ölçüde azaltması, ticari faaliyetlerine fiilen bir ayı aşan bir süre ara vermesi hallerinden birinin veya sözleşmede fesih sebebi olarak kararlaştırılan diğer hallerin ortaya çıkması durumunda Kiralayan, herhangi bir süre vermeksizin Sözleşme'yi derhal, tazminatsız fesih etmek hakkına sahip olduğu, Kiracı, muaccel olsun olmasın kira ödeme planında kalan borçlarını, birikmiş faizleri, sigorta primlerini, devir bedelini, vergi harç ve resimler ile Finansal Kiralama sözleşmesinden doğmuş, doğacak bilcümle borçlarını ve yükümlülüklerini fesih bildiriminin tebellüğünden önce Kiralayan’a derhal nakden ve tamamen ifa ettiği takdirde sözleşme devam edeceği, Kiralayanın ilgili mevzuat ve sözleşme ve bilcümle ekleri uyarınca sahip bulunduğu sair fesih hakları saklı olduğu, 33.3. maddesinde; Sözleşmenin Kiralayan tarafından sona erdirilmesi halinde, Kiracı herhangi bir kira bedelini geri isteme hakkına sahip olmadığı, bu takdirde Kiracı, Malın iadesi yükümü yanında, Kira sözleşmesinin sona ermesine kadar ödenmemiş bakiye kira bedelleri tutarına, ödeme planının sonunda yer alan satın alma opsiyonu tutarının ilavesi neticesi bulunacak miktarı Kiralayan'a nakden ve defaten ödemek yükümlülüğü altında olduğu gibi, Kiralayan’ın bunu aşan zararından da sorumlu olduğu, Kiracı kiralananı Kiralayan tarafından tayin edilen yerde ve kendi masrafları dahilinde geri vereceğini, Kira sözleşmesinin sona erdirilmesi sırasında ortaya çıkacak tüm masraflar ile vergi, resim ve harçlar Kiracıya ait olduğu, bunlar Kiralayan tarafından ödenmişse, Kiralayanın talebi üzerine Kiracı nakden ve defaten ödeyeceği, 33.4. maddesinde; Kira sözleşmesinin bu madde hükümleri çerçevesinde Kiralayan tarafından sona erdirilmesi üzerine Kiralayan ile Kiracı arasında yapılmış bulunan diğer tüm kira sözleşmeleri de, işbu kira sözleşmesinde yer alan hükümler uyarınca Kiralayan tarafından sona erdirilebilecek, Kiralananın kısmen veya tamamen tahrip olması nedeniyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda sözleşmenin ilgili hükümlerin saklı olduğu, 33.5. maddesinde; Kiralayanın 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31. Ve 33. Maddelerinden doğan hakları saklı olduğu, 33.6. maddesinde; Kiracının, bir kiralama dönemi içinde kiralama bedellerinden üçünü veya üst üste iki kira bedelini zamanında ödememesi halinde, Kiralayan ayrıca başkaca bir süre vermeksizin işbu sözleşmeyi derhal fesih etmek ve Sözleşmenin feshi ile ilgili hükümlerini uygulamak hakkına sahip olduğu, 33.7. maddesinde; Kiralayan, 5549 sayılı kanun ve ilgili mevzuata göre suç teşkil eden fiillerden dolayı Kiracı hakkında kanuni takibata geçilmesi halinde adli tahkikatın sonucunu beklemeksizin ve süre vermeksizin kira sözleşmesini feshedeceğini, fesih halinde sözleşme ve müteakiben 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağını, Kiracının işlediği suç sebebiyle finansal kiralamaya konu emtianın müsadere edilmesi halinde Kiracı, emtianın değeri ile birlikte Kiralayan’ın bu nedenle uğramış olduğu zararları ve yapmış olduğu masrafları Kiralayan'a ödemeyi taahhüt ettiği, açıkça düzenlenmektedir. Madde 34. KİRACI İLE KEFİL/LERİN BEYAN VE SORUMLULUKLARI 34.1. maddesinde; Kiracı ile kefiller; kendilerinin sözleşmenin Ek:1 özel şartlar bölümünde belirtilen adreste ve ticaret sicil numarasında kayıtlı, kanunlara uygun olarak kuruldukları, faaliyet halinde oldukları; Sözleşme ile ilgili işlemde kullanılan/kullanılacak olan, kıymetli evrak, belge, taahhütname veya teminatın verilmesi, imzası, ifası ve tevdiinin, çalışma, faaliyet konuları ile yasal yetkileri içinde bulunduğu, bunlar için gerekli bütün kanuni işlemlerin yapılıp izinlerin alındığı; resmi ve özel makamlara verilen belge ve taahhütlerin geçerli ve gerçek olduğu; kanuni yada akdi bir kısıtlamanın veya sınırlamanın ne işlemler, ne yetkililer, ne de kişilikleri açısından mevcut bulunmadığı; 34.2. maddesinde; Kiralayan'a verdikleri mali tabloların genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre hazırlandığını ve o tarihteki mali sonuçları tam olarak yansıttığını; gerçekleşmesi şarta bağlı dahi olsa, gösterilmeyen pasif veya aktif, fiktif bir kalem bulunmadığı, herhangi bir aktif veya pasif kalemin kısmen veya tamamen fiktif olmadığı, tevdi edilen belgenin hazırlanma tarihinden bu yana mali sonuçlarda olumsuz bir değişiklik meydana gelmediği, meydana gelmesinin beklenilmediği, başvuru formunda veya ibraz ettiği başkaca belgelerdeki beyan ve bilgilerin doğru olduğu, 34.3. maddesinde; Herhangi bir temerrüt hali veya ihtarname ya da süre dolması sonucu temerrüde yol açacak bir durumun bulunmadığı, aleyhlerine yapılan icra takibinin semeresiz kalması, ödemelerin tatili, konkordato veya iflas halinin mevcut bulunmadığı ve beklenilmediğinin beyan ve taahhüt edildiği, 34.4. maddesinde; yine, dönemsel olarak mal varlıkları, borç alacak ilişkileri, ve varsa temerrüt durumu ile aleyhlerine olan icra takibi, tedbir ve davalar hakkında Kiralayan’a bilgi ve gerekli tüm belgeleri vereceklerini, sözleşme aynı zamanda Kiracının mali gücü, malvarlığı, işletmeleri hakkında tapu, banka ve sair yerlerden bilgi ve belge alma bakımından kiralayana yetki belgesi niteliğinde olduğu, 34.5. maddesinde; Kiracı ve Kefiller, yönetim kurulunda, müdürlerinde, kendisini temsil ve ilzam edecek kişilerde ve/veya temsil ve ilzam yetkilerinin kapsamında, ticaret unvanında, ticaret merkezlerinde, yerleşim yerlerinde ve diğer hususlarda meydana gelen bütün değişiklikleri derhal noter kanalıyla Kiralayan’a bildirmeyi, bildirmemesinden veya usulüne uygun bir biçimde bildirmemesinden doğan tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, yapılan işlemlerin kendilerini bağlayacağını, söz konusu değişikliklerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya başka bir yerde ilanının Kiralayan’a karşı ileri sürülebilmesi için yeterli olmadığını kabul ve taahhüt ettikleri, 34.6. maddesinde; Kiracı ve Kefiller ortaklık yapılarının değişmesinden ya da hakim ortağının yönetimdeki hakimiyetlerinin kaybına neden olacak ana sözleşme değişikliklerinden önce, gerekli tüm belge ve bilgilerle Kiralayan’a, ortaklık yapısının değişeceğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmayı ve ayrıca bu hususta Kiralayan’ın talep edeceği başkaca tüm belge ve bilgileri de derhal ibraz etmeyi kabul ve beyan ettikleri, 34.7. maddesinde; Gerçek kişi Kiracı ve Kefil/ler, her mali yılın bitiminden itibaren 4. (dördüncü) ayın sonuna kadar; tüzel kişi Kiracı ve Kefiller ise her mali yılın bitiminden itibaren 5. (beşinci) ayın sonuna kadar ve ayrıca talep edildiği her zaman Türkiye Bankalar Birliği ve ilgili kurumların, kuruluşların belirlediği forma uygun hesap durumlarını ve ilgili vergi dairesinden aslının aynı olduğuna dair onaylı bilanço ve gelir tablolarını ve mali bilgilerini Kiralayan’a vermekle yükümlü oldukları, Taraflar, Kiracının, kendisine ait internet sitesinde yayımlanan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun bulunduğunu taahhüt ettikleri, Kiracı’nın, Kiralayan’a vermekle yükümlü bulunduğu, bilgi ve belgeleri Kiralayan’a yazılı talebine rağmen en geç (7) gün içinde teslim etmemesinin, tahrif ve gerçeğe aykırı belgeler teslim etmesinin, yayımlamasının 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun’un 31/2. Maddesi hükmü çerçevesinde yer alan hallerden sayılacağı ve Kiralayan’a sözleşmeyi derhal fesih hakkını vereceği, 34.8. maddesinde; Kiracı ve/veya müteselsil kefil/ler, işbu finansal kiralama sözleşmesini, eklerini ve tadillerini tamamen kendi nam ve hesaplarına hareket ederek imzaladıklarını, işbu finansal kiralama sözleşmesini, eklerini ve tadillerini doğrudan ve dolaylı olarak herhangi bir gerçek ve tüzel kişi nam ve hesabına hareket ederek imzalamadıklarını, yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep aşamasında kalmış olsa bile kendi nam ve hesaplarına hareket ettiklerini/edeceklerini, bir başkası hesabına işlem yapılmadığını/ yapılmayacağını, sözleşmesi süresince Kiralayan nezdinde yapılacak tüm beyan, talep ve işlemlerde tamamen kendi nam ve hesaplarına hareket edeceklerini, kiralama konusu mal/ları sözleşme süresi boyunca ve mülkiyeti kendilerine intikal edinceye kadar kendi nam ve hesabına bir fiil kullanacaklarını, Kiralayan’ın yazılı muvafakatı olmadan başkası hesabına kullanmayacaklarını/ kullandırmayacaklarını, başkası hesabına hareket ettiklerinde 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak kimin adına ve hesabına işlem yaptıklarını ve bu kişinin kimlik bilgilerini Kiralayan’a yazılı olarak derhal bildireceklerini, sözkonusu Kanun’un gerekleri hakkında Kiralayan tarafından bilgilendirildiklerini, beyan ve ibraz ettikleri tüm bilgi ve belgelerin bütünüyle gerçekleri yansıttığını, Kiracı, müşterek borçlu ve müteselsil kefil/ler işbu beyan, taahhüt ve yükümlülüklere aykırı davranmaları neticesinde tüm maddi ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunun idraki içinde olduklarını, Kiralayan’ın uğrayacağı tüm ceza, zarar ve ziyanları faizleri ile birlikte derhal Kiralayan’a ödeyecekleri, 34.9. maddesinde; Finansal kiralama sözleşmesine konu kiralanan mal/lara uygulanan Katma Değer Vergisi oranının resmi kurumlarca değiştirilmesi ve/veya kabul görmemesi halinde resmi kurumlar tarafından belirlenmiş veya belirlenecek KDV oranı doğrudan kira ödeme plan/larına Kiralayan tarafından yansıtılacak olduğu, Kiracı ve/veya müteselsil kefil/ler yeni ödeme planı doğrultusunda ödemeleri yapacakları, 34.10. maddesinde; Resmi kurumlarca finansal kiralama sözleşmesine konu kiralanan mal/lara uygulanan Katma Değer Vergisi oranının geçerli olmaması ve kabul görmemesi durumunda resmi kurumlar tarafından geçmişe yönelik olarak Kiralayan aleyhine tahakkuk edecek bütün vergi aslı, cezası ve sair giderlerden sorumluluk Kiracı ve/veya müteselsil kefil/lere ait olduğu ,bu doğrultuda resmi kurumların Kiralayandan yapacağı tahsilatları, Kiracı ve/veya müteselsil kefil/ler herhangi bir mazeret ileri sürmeksizin ve mahkeme kararı gerekmeksizin müştereken ve müteselsilen Kiralayan’ın talebi üzerine nakden ve defaten finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen gecikme faizi oranı üzerinden 3 gün içinde ödeyecekleri, 34.11. maddesinde; Kiracı ve müteselsil kefil/ler, sözleşme konusu işlemin teşvikli olması halinde, kiracı’nın teşvik işleminin kapamasını süresinde yapmaması, gerekli bilgi ve belgeleri temin ederek süresinde ilgili resmi kuruma ibraz etmemesi, teşvik işleminin ve kullanımların mevzuata aykırı olması ve sair tüm hallerde teşvik işleminin iptal edilmesi halinde Kiralayan’dan talep ve tahsil edilecek tüm vergi, gecikme faizi ve sair giderlerden tamamen sorumlu olduğu, Kiracı ve kefiller, teşvik belgesinin iptal edilmesi nedeniyle oluşacak ve Kiralayan’dan talep ve/veya tahsil edilecek tüm vergi, gecikme faizi ve sair giderleri herhangi bir mazeret ileri sürmeksizin ve mahkeme kararı gerekmeksizin müştereken ve müteselsilen Kiralayan’ın talebi üzerine nakden ve defaten finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen gecikme faizi oranı üzerinden 3 gün içinde ödeyeceklerinin beyan, kabul ve taahhüt edildiği, açıkça düzenlenmektedir. Madde 35. EHLİYETSİZLİK VE SINIRLI EHLİYET 35.1. maddesinde; Kiralayan, Kiracı, kefiller, temsilciler, vekiller ve teminat verenler başta olmak üzere hiç kimsenin ehliyeti hakkında soru sormak, araştırma yapmak veya yetkili makamların veya kişilerin izinleri olup olmadığını incelemekle yükümlü olmadığı, ancak isterse bu araştırmaları yapabileceği, böyle bir araştırma Kiracı, Kefiller, Temsilci ve Vekillerin hiçbir sorumluluğunu hafifletmeyeceği, ya da ortadan kaldırmayacağı, 35.2. maddesinde; Kiracı; temsilcisinin, vekilinin veya satıcı dahil diğer üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinden veya sınırlı ehliyetinden veya herhangi bir sınırlama ve men'den doğan bütün zarar ve sonuçlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğu, 35.3. maddesinde; Kiracı ehliyette, tasarruf ve temsil yetkisinde vuku bulacak bütün değişiklikleri Noter vasıtasıyla Kiralayan'a bildirmez ise, bunlardan doğacak zarar, sorumluluk ve sonuçlar kendisine ait olacağı, düzenlenmektedir. Madde 36. İMZA YETKİLERİ, BELGELERDEKİ SAHTELİK VE TAHRİFAT 36.1. maddesinde; İmza yetkilerinde, vekalet veya diğer belgelerdeki değişiklikler, Kiralayan'a imza karşılığında verildiği tarihten itibaren nazara alınır; yoksa bunların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya herhangi bir yerde ilanı, Kiracıya bu hususları Kiralayan'a karşı ileri sürülebilme hakkını vermediği, 36.2. maddesinde; Vekaletnamelerin veya diğer belgelerin sahteliğinden ve tahrifatından Kiracı sorumlu olduğu, Kiralayan tahrifat ve sahtelik araştırması yapmaya yetkili, ancak yükümlü olmadığı, 36.3. maddesinde; İmza ve kimlik incelemesinde Kiracı'nın veya temsilcisinin Kiralayan nezdinde atılmış imzaları ve ibraz edilen kimlik belgeleri esas alınacağı, Kiralayan kimlik araştırması yapmak zorunda olmadığı, ancak yapmak isterse bu hususta yetkili olduğu, düzenlenmektedir. Madde 37. DELİL SÖZLEŞMESİ 37.1. maddesinde; Kiralayan ile Kiracı ve Kefiller, bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlıklarda, icra, iflas ve yargı yollarında Kiralayan’ın belge ve kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının teyit edilmiş olsun olmasın, kesin ve kat'i delil teşkil edeceğini, H.M.K’nın 193. Maddesi hükmü uyarınca şimdiden kabul edildiği, 37.2. maddesinde; Kiracı ve kefilleri, herhangi bir dava safahatında Kiralayan’ın defterlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiklerini, açıkça düzenlenmiştir. Madde 38. DAVA, TAKİP VE SATMA HAKKI 38.1. maddesinde; Kiracı; sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerini yerine getirilmemesi veya gereği gibi yerine getirilmemesi, borçların kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması veya temerrüt oluşması halinde, herhangi bir ihtara, ihbara mehil tayinine gerek olmaksızın, Kiralayanca her türlü talebin ileri sürülmesini, dava, karşı dava açılmasını, icra ve/veya iflas takibi ve diğer yasal yollara başvurulmasını ve bu hallerde itirazda bulunmayacağı, Kiralayan; alacağı, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminat altına alınmış, şahsi teminat verilmiş veya teminat senetlerinin vadesi gelmemiş dahi olsa, alacağı kısmen veya tamamen muacceliyet kazanmışsa, önce teminata başvurmadan da Kiracıya ve müteselsil kefiller ve garanti verenlere, avalistlere haciz veya iflas yolu ile takip yapabileceği, bu halde her türlü dava ve takip giderleri ile Kiralayan’ın takdirine göre yapacağı diğer giderler, tahsil harçları, kiralar, faiz ve bu faizin icra takibi öncesi ve sonrası hesaplanacak gider vergisi, sigorta primi v.s. Her türlü masraflarla birlikte borcun tutarı üzerinden % 10 avukatlık ücretini ödeme borcu Kiracıya ait olduğu, kiracı bunları ödemeyi kabul ettiği, Kiracı ve/veya kefil ve avalistleri tarafından keşide olunan kambiyo senetleri, temin ettikleri risk tahakkuk edince veya riskin tahakkuk etme ihtimali belirince, Kiralayan tarafından takibe konulacağı, bu halde Kiracı veya senet mümzisi veya kabul eden muhatap, senetlerin teminat senedi olduğu def'ini ileri sürmeyeceği, 38.2. maddesinde; Kiracı ve Kefil/lerin, Kiralayan’ın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebiyle mahkemeye başvurması halinde teminat yatırmak zorunda olmadığını, Kiralayanı bundan vareste tuttuğunun kabul ettikleri, 38.3. maddesinde; Kiracının, işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle fesih edilmesi/sona ermesi durumunda, Kiralayan tarafından kiralanan malın iadesi için dava açılması ve kiralanan malın ihtiyati tedbir yolu ile iade edilmesinin talep edilmesi halinde ve/veya malın iadesi davası devam ederken malın Kiralayan’a iade/teslim edilmesi nedeniyle malın Kiralayan tarafından 3.kişilere satışı için mahkemeye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ‘nun 31.3.maddesinde kapsamında Kiralayanın herhangi bir teminat yatırma zorunda olmadığını, Kiralayanı bundan vareste tuttuğunun kabul edildiği, 38.4. maddesinde; Kiracının, yukarıdaki fıkralarda sayılan hallerin vukuunda Kiralayan'a teminat olarak verilmiş bulunan taşınırları, hakları ve değerleri, bunların kapsamındaki unsurları, Kiralayan’ın dilediği zaman ve yerde mahkemeye ve icraya müracaata gerek olmaksızın, icra ve iflas Kanunu'nda öngörülen formalitelere, usül ve hükümlere tabi tutulmaksızın, dilediği fiyatla satarak, satış hasılatını kendisinin Kiralayan'a olan her türlü muaccel veya müeccel borçlarından dilediğine mahsup etmeğe Kiralayanın yetkili olduğu, Kiracının bu yüzden doğacak bütün hak ve iddialardan önceden vazgeçtiğini ve Kiralayan’ı ibra ettiği, 38.5. maddesinde; Kiracı ve kefil/lerin, kiralama konusu mal/ların 3. Kişiler tarafından haczedilmesi, muhafaza altına alınması, ihale veya ihale dışında satılması ve sair durumlarda Kiralayan tarafından 3. Kişilere karşı şikayet, istihkak gibi dava açmak zorunda kalınması halinde, Kiralayan aleyhine oluşacak tüm mahkeme masrafları ile tazminat bedellerinden sorumlu olduklarını, Kiralayandan talep ve tahsil edilecek tüm tutarları hiçbir mazeret ve itiraz ileri sürmeksizin Kiralayan’ın talebi halinde 3 gün içinde nakden ve defaten ödeyeceklerinin kabulü, 38.6. maddesinde; Kiracı ve kefil/lerin, işbu sözleşme ve eklerine kendi adlarına asaleten ve/veya temsilen atılan imzalara karşı sonradan imza sahteciliği iddiası ile Kiralayan tarafından başlatılacak dava ver takiplere itiraz edilmesi veya Kiralayan aleyhine dava açılması halinde, Kiralayan aleyhine oluşacak tüm mahkeme masrafları ile tazminat bedellerinden sorumlu oldukları, Kiralayandan talep ve tahsil edilecek tüm tutarları hiçbir mazeret ve itiraz ileri sürmeksizin Kiralayan’ın talebi halinde 3 gün içinde nakden ve defaten ödeyecekleri ve ayrıca Kiralayanın uğradığı tüm zararlardan sorumlu oldukları, açıkça düzenlenmektedir. Madde 39. BAĞIMSIZLIK Bu maddede; sözleşmede, eklerinde, tadillerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm, şart ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, herhangi bir şekilde kanuna aykırılık veya tenfiz edilemezlik, Sözleşmenin diğer hükümlerinin ve Sözleşmenin eklerinin, finansal kiralama ile ilgili her türlü belgenin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemeyeceği, açıkça düzenlenmektedir. Madde 40. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE KAPSAM 40.1. maddesinde; Sözleşmenin ve eklerinin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğacak ihtilaflara ve Sözleşme dışında Kiralayan ile Kiracı ve/veya Kefiller arasında doğacak ve kurulacak her türlü ilişkiye Türk Kanunları uygulanacağı, her türlü ihtilaf için İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğu, yine işbu sözleşme ile veya bu sözleşme sebebi ile verilmiş olan kambiyo senetleri,garanti, taahhüt ve borç ikrarlarına, başka mahal mahkemeleri yetkili görülse bile İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra Müdürlükleri ’nin yetkili olduğu, 40.2. maddesinde; Kiralayan ile Kiracı arasında, bir finansal kiralama sözleşmesi bulunmaksızın, sözleşme ile ilgili olarak yapılacak hizmetlere ve işlemlere öncelikle sözleşme hükümleri uygulanacağı, 40.3. maddesinde; Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacağı, 40.4. maddesinde; İşbu sözleşme veya bu sözleşme ile ilgili özel sözleşmelerde veya 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve yönetmeliğinde hüküm bulunmayan veya açıklık bulunmayan hallerde ise, Kiralayanın yönetmelik, tüzük ve sair iç düzenlemeleri, bunlarda hüküm bulunmaması halinde diğer finansal kiralama şirketleri mevzuatı hükümleri, bunlarda da hüküm bulunmaması halinde Finansal Kiralama şirketleri uygulamalarının tatbik edileceği, sözleşme kapsamındaki işlere ilişkin olsa dahi düzenlenecek sözleşme, taahhüt ve protokoller hiçbir şekil ve surette Kiralayanın bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak haklarını tadil ve Kiracı ve müteselsil kefillerini ibra etmeyeceği, sadece düzenlendikleri hususlara ilişkin hüküm doğuracak olduğu, açıkça düzenlenmektedir. Madde 41.SÖZLEŞME'DEN DOĞAN BORÇ VE TAAHHÜTLERİN İFA YERİ Bu maddede; Sözleşme'ye taraf olan bütün kişilerin, Sözleşme'den doğan borç ve taahhütlerinin ifa yeri, aksi kararlaştırılmadıkça Kiralayan’ın ticari faaliyet adresi olduğu, açıkça düzenlenmektedir. Madde 42.GİZLİLİK Bu maddede; Kiracı ve Kefiller, bu sözleşme ve ekleri hükümleri, işleyişi ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu hususların Kiralayan’ın ticari faaliyetlerine ilişkin gizli bilgilerini oluşturduğunu, bu gizli bilgilerin açıklanması nedeniyle Kiralayan’ın uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceklerini, Diğer taraftan Kiracı ve Kefiller, Kiralayan’ın mevzuat hükümleri elverdiği çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermeye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi kuruluşlar ile Türkiye’de faaliyet gösteren resmi ve özel Bankalar, finansman şirketleri ve benzerlerinden elde edebileceği, ve finansal kiralama sözleşmesi sebebiyle öğrendiği ya da öğreneceği bilgileri grup şirketleri ile serbestçe paylaşabileceğini, bu sebeple Kiracı ve Kefillerin, Kiralayandan her ne nam altında olursa olsun bir dava, talep hakkı olmadığını, tüm bu haklarından peşinen feragat ve Kiralayan’ı peşinen ibra ettikleri, düzenlenmektedir. Madde 43.DEĞİŞİKLİK Bu maddede; Sözleşmenin ancak yazılı şeklinde yapılacak sözleşmeler ile değiştirilebileceği, kiracının bu sözleşme tahtında kira ödeme planındaki yükümlülüğünün arttığı hallerde Kiralayanın yapacağı ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçasını teşkil edecek bildirimlerin müstesna olduğu, bu değişikliklerin maliyeti ile birlikte her türlü vergi, harç ve masraflarda Kiracıya ait olduğu, düzenlenmektedir. Madde 44. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 44.1. maddesinde; Kiracı, gerek bu sözleşmenin ek ve tadili şeklinde gerekse ayrı bir sözleşme ile Kiralayan'la başka mallar için Finansal Kiralama sözleşmeleri yaptığı takdirde Kiracı tarafından verilen tüm teminatların Kiralayan’ın bütün bu sözleşmelerden doğmuş ve doğacak alacakları için geçerli olacağı, Kiralayanın Kiracı ile yapacağı sözleşmelerden herhangi birini sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak fesih etmesi halinde, Kiracının diğer tüm sözleşmelerini de 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 31.2. maddesi hükmü gereğince herhangi bir neden göstermeksizin tek taraflı olarak feshetmeye yetkili olduğunu ve tüm sözleşmelerden doğan alacakları için idari ve adli takibat yapabileceği ve Kiralayan’ın bu işlemlerine itiraz etmeyeceği, 44.2. maddesinde; Kiralayan Sözleşmeye konu malı veya işlemi her türlü ilan ve reklamlarında kullanabileceği, açıkça düzenlenmektedir. Madde 45. DİĞER ŞARTLAR 45.1. maddesinde; Sözleşme'ye taraf olan bütün kişiler, Kiralayan’ın bir finansal kiralama şirketi olduğu ve Kiracı'yı bir mali kurum olarak kredilendirdiği, herhangi bir malın ve Kiralanan'ın satıcısı, imalatçısı, aracısı, komisyoncusu olmadığı, finansal kiralama konusu Kiralanan'ı Kiracı'ya finansal kiralama maksadıyla kullandırdığı, Kiralanan'ın teslimine, taşınmasına, cins ve özelliklerine ait yükümlülüklerin buna göre değerlendirileceği ve Kiralayanın Kiralanan nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zararlardan sorumlu tutulamayacağı hususlarında mutabakata varıldığı, Kiralayan, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve sözleşme şartlarında Kiracının bulduğu, talep ettiği ve seçtiği Malın Kiracı tarafından kullanımının sağlanması hususunda Kiracıya 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu muvacehesinde bir mali kurum olarak finansman sağladığı, hiçbir şekilde, Malın bulunması, seçimi ve teslimine, taşınmasına, cins ve vasıflarına, sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin hususlardan, sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, ademi ifadan, gecikmeden, maddi ve/veya hukuki ayıptan; Mal'ın 3. Kişilere, cana, çevreye ve eşyalara doğrudan ve dolaylı olarak verdiği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu tutulamayacağı, Kiracı bu hususlarda Kiralayan'a karşı hiçbir talep ileri süremeyeceği, rücu edemeyeceği, resmi merciilerin ve 3. Şahısların başvurması ya da, mevzuatın sorumluluğu Kiralayan'a yüklediği hallerde ve herhalde Kiracı yine tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunun peşinen kabul ve taahhüt edildiği, 45.2. maddesinde; Kiracı, Satıcı firmaların Sözleşme uyarınca teslim edeceği proforma faturalarda dökümü verilen sözleşme konusu malları, Kiralayanın temsilcisi olarak onun adına Satıcı'dan teslim alacağını, Malı her yönden en iyi şekilde inceleyeceğini veya uluslararası itibara sahip muteber bir kuruma veya Kiralayan’ın gösterdiği kuruma inceleteceğini, malda kısmen veya tamamen bozukluk, hata veya kırık veya benzeri haller, ayıp bulunması veya Malın Sözleşmeye aykırılığı, eksikliği veya müsbet bir ihlalin varlığı veya mal üzerinde herhangi bir kişinin hak iddiasının mevcudiyeti halinde, süreleri içinde gerekli ihbar ve ihtarları yapacağını, her türlü kanuni ve diğer önlemleri alacağını, girişimlerde bulunacağını, sürelerine riayet ederek dava açılması için Kiralayan'a vaktinde haber vereceğini kabul ve taahhüt ile bunlara riayetsizlikten, Malı reddetmekten doğan bütün sorumluluğun tarafına ait olacağını, bu veya başka sebeplerle hiçbir talepte bulunmayacağının beyan ve taahhüt edildiği, 45.3. Faks Anlasması maddesinde; Kiracı ve kefil/lerin, Kiralayana gönderecekleri belge ve taleplerini faks mesajı yolu ile ilettikleri ve Kiralayan bu mesaja dayanarak işlem yaptığı takdirde Kiralayana karsı herhangi bir itiraz haklarının olmadığı, Kiracı ve kefil/lerin faks mesajı belge asıllarını Kiralayan’a derhal teslim edecekleri ve faks mesajı belge asıllarının Kiralayan’a herhangi bir nedenle ulaşmaması veya gönderilmemesi halinde tüm sorumluluğun Kiracı ve kefil/lere ait olduğu, açıkça düzenlenmektedir. Bu maddede, Finansal Kiralama Sözleşmesi 45 madde ve (7) adet ekten oluştuğu, belirtilmiştir. KİRACI MÜTESELSİL KEFİL/LER Pervin Finansal Kiralama A.Ş. Ekler: Ek-1: Özel Şartlar Ek-2: Kira Ödeme Planı Ek-3: Proforma Fatura Ek-4: Toplam Finansal Kiralama Bedelinin Hesaplama Tarzı Ek-5: Kiraların Kiralayana Ödenme Şekli Ve Temerrüt Faizi Ek-6: Malın Tesellümü İçin Yetki Belgesi Ek-7: Tesellüm Ve Kabul Belgesi EK-1: ÖZEL ŞARTLAR Bu ekde; Finansal Kiralama Sözleşmesinin “EK-1: ÖZEL ŞARTLAR” başlığını taşıyan bu ekinde, Kiracı ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadları, unvanları, ticaret merkezleri, yerleşim yerleri,ticaret sicil kayıtları, vergi dairesi ve vergi numaraları, tebligat adresleri,telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri, Kiralananın tanımı (satıcı ünvanı, proforma fatura tarihi ve sair), Kiralananın yeri ve Riziko Adresi ve alınacak teminat bilgileri içermektedir. EK-2: KİRA ÖDEME PLANI Bu ekde; Kiralayan, Kiracı, Kiralanan, Toplam Finansal Kiralama Bedeli, Kiralamaya baz maliyet tutarı, kira ödeme vadeleri, para birimi, KDV hariç kira tutarı, KDV dahil kira tutarı, cari oranda KDV oranı, (Sözleşme hükümleri gereği KDV oranında değişiklik olduğu takdirde değişen oran otomatikman kira ödeme planına yansıtılacaktır, sözleşme yapıldığı tarihten sonra K.D.V. oranlarında indirilme olması halinde kira ödeme planı/larında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır) Kiralananı satın alma bedeli, Toplam kiralama bedeli ödeme tablosunda kararlaştırıldığı gibi nakden ve tamamen ödeneceği, Kira tahsilatları, sözleşmenin kira planındaki para biriminden yapılacağı, kesin Kira Ödeme Planı, Satıcı ödemelerinin tamamlanması ve maliyetin oluşması ile kesinlik kazanacağından, satıcı firmalara yapılan avans ödemeleri, parçalı satıcı ödemeleri ve kiracıdan gelen kiralar leasing tarafından yapılan tüm diğer masraflarla birlikte adatlandırılarak, Kiralayan tarafından hazırlanacak yeni kesin ödeme planı kapsamında Kiracı işbu sözleşme ödemelerini yapmakla yükümlü olduğu hususları düzenlenmektedir. EK-3: PROFORMA FATURA Bu ekde; Kiracı tarafından Kiralayan’a ibraz edilerek Sözleşme konusu teşkil edecek olan ve kiralanacak mal/ları gösteren ve satıcı tarafından düzenlenen teklif/ belge/ listedir. EK-4: TOPLAM FİNANSAL KİRALAMA BEDELİNİN HESAPLAMA TARZI Bu ekde; Finansal kiralamaya konu mal ve ekipmanının baz maliyet bedeli, baz maliyet dışında kalan; her türlü kur farkı, gerek malın alınmasında, gerek satım öncesi ve sonrasında ortaya çıkacak garanti mektubu komisyonları, banka, ithalat, noter, döviz transfer giderleri, alım-satım vergileri, v.s. gibi diğer tüm giderler Kiracıya aittir. Kiracı bu giderleri, ödenme tarihlerinde Kiralayan’a derhal nakden ve defaten ödeneceği, Kiralayan dilerse bu harcama tutarlarını baz maliyet üzerine ilave edeceği, oluşacak yeni baz maliyet üzerinden yeni kira ödeme planı tanzim edileceği, -Yürürlükteki mevzuata göre vergi ve teşvik uygulamalarında meydana gelecek değişikliklerin toplam kira bedelini % 10’a kadar (10 dahil) etkilemesi durumunda Kiracı lehine olan farklar Kiracının borçlarına mahsup edileceği, Kiracı aleyhine olan farklar Kiracı tarafından Kiralayan’a derhal nakden ve defaten ödeneceği, kira bedelini % 10’u aşan miktarda etkilemesi halinde ise toplam bedel yeniden hesaplanacağı, hesaplanan yeni bedelle eski bedel arasındaki pozitif yada negatif fark kalan kira bedellerine yansıtılacağı, -Dövizli işlemlerde Merkez bankası Efektif Alış kuru üzerinden borçlandırma yapılacağı, yurtiçi işlemlerde kiracının anlaştığı satıcı farklı bir kurdan ödeme talep ederse aradaki farkın kiracıdan ödeme öncesinde talep edileceği veya yeni kira ödeme planı düzenleneceği, -İşbu sözleşmenin kuru ile ödemelerin yapıldığı günün kesinleşmiş kurları arasında oluşacak farkın kiracı ile tahsil ya da tediye yolu ile giderileceği, -Finansal Kiralama sözleşmesinin imzalandığı tarihi takiben, kira dönemi içerisinde 6 aylık Hazine Bonosu faizlerinde %25’i aşan artışlar olması halinde,kiracının kira ödeme planında artış yapma hakkının Kiralayana ait olacağı, -İşbu finansal kiralama sözleşmesinin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ‘nun ilgili hükümleri gereğince Kiracı veya Kiralayan tarafından tek taraflı olarak ilgili sicile tescil ettirileceği, kiralanan malın taşınmaz olması halinde ilgili tapu sicil müdürlüğünün beyanlar hanesine yine Kiracı veya Kiralayan tarafından tek taraflı olarak şerh edileceği, -Kiracının kira, sigorta primleri ve diğer borçlarından herhangi birinin vadesinde ödememesi halinde; Kiralayanın Kiracının yapacağı ilk ödemeyi ve/veya takip eden diğer ödemeleri, kiracının anapara, faiz, komisyon, masraflar gibi kendisinin uygun gördüğü herhangi bir borcuna mahsup hakkına sahip olduğu, Kiracının bu hususta hertürlü itiraz ve talep haklarından peşinen feragat ettiği, -Finansal Kiralama Sözleşmesi’nin noterden yapılması halinde, doğacak tüm noter harç ve masraflarının tamamen Kiracı tarafından ödeneceği, İşbu Sözleşmeye istinaden Kiralayan tarafından Kiracı ve Kefil/lere noter aracılığı ile gönderilecek her türlü kira ödeme planı, ihtarname, ihbarname ve sair bildirimler nedeniyle tüm noter harç ve masraflarının tamamen Kiracı tarafından ödeneceği, Kiralayan tarafından ödenen noter harç ve masraflarının Kiracının hesabına borç kaydedileceği, -Kiracının ………………. Finansal kiralama hizmet bedelini peşin olarak Kiralayan’a nakden ve defaten ödeyeceği, -Kiralayan’ın kabul etmesi halinde kiralama süresi boyunca oluşacak Sigorta Poliçesi Primleri,İthalat masrafı ve sair harcamalar baz maliyete dahil edilerek kira ödeme planının revize edileceği, -Sözleşme süresi sonunda Kiracının kiralananı satın alma bedeli belirlendiği, -Kiracı, sözleşme süresince kiralananın garanti ve satış sonrası servis hizmetlerini üretici veya satıcıdan sağlamaktan bizzat kendisi sorumlu olacağı, bu sorumluluğu; satınalma hakkını kullandıktan sonra kiralananı nihai tüketiciye satması durumunda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye karşı da devam edeceği, Kiracı kendisinin sözleşmenin sona ermesinden sonraki tasarrruflarından dolayı kiralayanın hiçir suretle sorumlu tutulmayacağını gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt ettiği, açıkça düzenlenmektedir. EK-5: KİRALARIN KİRALAYANA ÖDENME ŞEKLİ VE TEMERRÜT FAİZİ Bu ekde; -Kiracı tarafından Kiralayan’a yapılacak ödemelerin Kiralayan’ın belirtilen banka hesap numaralarına yapılacağı, -Kiracı ve Müteselsil kefil/ler tarafından gününde ödenmeyen TL cinsi borçlara yıllık %75 temerrüt faizi, yabancı para cinsinden olan borçlara da yıllık %35 temerrüt faizi uygulanacağını Kiracı ve Müteselsil kefil/ler tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmektedir. EK- 6: MALIN TESELLÜMÜ İÇİN YETKİ BELGESİ Bu ekde; Sözleşmeye konu olan ve sözleşmeye ekli EK-3’de yer alan belgede belirtilen kiralanan mal/ları, satıcılardan Kiralayan adına teslim almaya (maddi anlamda kabza) her yönden incelemeye veya başkasına inceletmeye ve bunun için gerekiyorsa başka mahalle götürmeğe ve sevk etmeğe, malda kısmen veya tamamen küçük veya büyük miktarda bozukluk, hata, kırık, veya benzeri bir hal ayıp bulunması ya da Sözleşmeye aykırılığın veya eksikliğin veya bir ihlalin varlığı veya mal üzerinde herhangi bir kişinin hak iddiasında bulunması halinde gerekli ihbar ve ihtarları yapmaya, her türlü kanuni ve diğer önlemleri almaya, girişimlerde bulunmaya, malı redde, şartlı olarak kabule, veya kısmen kabule, kabule,teslim aldığına dair belgeler imzalamaya, bu işlemlerin ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü mali, cezai ve kanuni sorumluluk Kiracıya ait olmak üzere, Ek:1 Özel Şartlarda tanımlanan Kiracı veya Kiracının belirlediği yetkili kişiler yetkili kılındığına dair belgedir. EK-7: TESELLÜM VE KABÜL BELGESİ Bu ekde; Finansal Kiralama sözleşmesine konu EK-3 de muhteviyatı belirtilen kiralananın (ekipmanların)/mal(lar)ın, sözleşme hükümleri doğrultusunda siparişe uygun, tam eksiksiz, ayıpsız teslim alarak kabul edildiğine, Kiralayan’ın mal sahibi olmak üzere sözleşme hükümleri uyarınca teslim alındığı, Kiralayan Pervin Finansal Kiralama A.Ş. ’nin mal/ekipman üzerindeki sahipliğinin görünmesini teminen, “Bu ekipman Pervin Finansal Kiralama A.Ş. ’nin malıdır. Şirketin yazılı onayı olmadan bir başkasına devredilemez, haczedilemez, satılamaz.” yazılı etiketleri/plakaları, en kısa zamanda mal/ekipmanın görünen yerine yapıştırmak/monte etmek üzere teslim alındığı, bu etiketlerin yapıştırılmamasından doğacak sorumlulukların Kiracı üzerinde olduğu, Kiralanan malların, tam kusursuz, iyi ve çalışır halde teslim alındığını, kayıtsız ve şartsız kabul edildiğini, mal bedelinin Kiralayan Pervin Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ödeneceğinin teyit edildiği, Kiralayan’ın Sözleşme’den doğan malı teslim borcunun tam olarak, zamanında ve gereği gibi ifa ettiğini ve Kiralayan’ı sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden ibra edildiği, Kiralayan’a karşı ileri sürülebilecek hiçbir hak ve talepde bulunulmadığına dair, Kiracı tarafından imzalanarak Kiralayan’a tevdi ve teslim edilecek belgedir. İletişim Adres Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar / İstanbul Telefon Fax (0216) 576 23 51 E-Mail Copyright © 2017 Pervin Finansal Kiralama A.Ş.